Investeren in wonen

Betaalbare huren, (ver)nieuwbouw, verduurzaming, gezond wonen en leefbare wijken. De actuele maatschappelijke opgaven vragen om veel investeringen. Daarnaast moeten we verder kijken: ook onze kinderen en kleinkinderen willen straks een betaalbaar huis. Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren heeft corporaties niet verder geholpen. De belastingdruk nam fors toe. Hoog tijd om de verhuurderheffing af te schaffen en het belastingstelsel voor corporaties te herzien. Een breed onderzoek naar opgaven en middelen door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën en Aedes toont aan dat de financiële continuïteit van de corporatiesector al over enkele jaren onder grote druk staat. 

Wat hebben we nodig?

  • Heroverweging fiscale stelsel corporaties. De kosten en belastingdruk stijgen meer dan de huurinkomsten, corporaties willen immers de huren betaalbaar houden. Dat is niet vol te houden. Het onderzoek naar opgaven en middelen vormt de basis voor een heroverweging van de fiscale behandeling van corporaties door een nieuw kabinet. Daarbij pleiten woningcorporaties voor:
    • Afschaffing verhuurderheffing. Het grootste gat werd de afgelopen jaren geslagen door de verhuurderheffing, die nu al is opgelopen tot boven de 10 miljard euro. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van investeringen voor onze maatschappelijke opgaven. Dit geld komt niet meer ten goede aan huurders in sociale huurwoningen en onttrekt daarmee maatschappelijk gebonden geld aan de sociale huursector. Dat is in strijd met de Woningwet.
    • Geen winstbelasting over sociale activiteiten. Aedes pleit voor aanpassing van het fiscaal regime, zodat het beter past bij het karakter van woningcorporaties. Dat zijn immers non-profit ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling. Het is daarom niet logisch dat ze winstbelasting (Vpb) betalen over hun sociale activiteiten.
    • Uitzondering in ATAD1. Corporaties worden ook getroffen door ATAD1: een Europese richtlijn bedoeld om belastingontwijking van multinationals tegen te gaan. Die is nooit bedoeld voor corporaties, maar kost hen wel honderden miljoenen per jaar. De renteaftrekbeperking werkt als een straf op lenen om te investeren, terwijl het corporatiestelsel is gebouwd rondom deze leningen. Nederland kan corporaties ervan uitzonderen, maar dit kabinet heeft daar niet voor gekozen.
    • Stimuleer onderlinge herverdeling bezit. Schaf de overdrachtsbelasting af bij onderlinge verkopen tussen corporaties. Dat maakt collegiale hulp tussen corporaties mogelijk en het stimuleert herverkaveling waardoor corporaties zich meer op hun kerngebied kunnen richten.

Wij vragen niet om extra geld, maar om belastingverlichting. Als de fiscale behandeling passend zou zijn bij de maatschappelijke taken en werkzaamheden van corporaties, dan kunnen de corporaties de opgaven voor de toekomst oppakken en ook voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbare woningen blijven realiseren.

Dossier over onderzoek Opgaven en middelen in de corporatiesector

Leestip: 

Woningcorporaties hebben te weinig geld om voldoende woningen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Corporatiebestuurders Bert Halm uit Amsterdam en Bert Moormann uit Emmen lichten in Aedes-Magazine toe wat dat in hun regionale context betekent. En onderzoeker Peter Boelhouwer en Tweede Kamerlid Julius Terpstra geven hun visie op de situatie.