Verkiezingsprogramma D66 over wonen

D66 heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

 • Duurzaamheid: Woningen moeten van het gas af. Mensen moeten hun eigen energie op kunnen wekken. Nederland wordt klimaatklaar gemaakt d.m.v. veel groen in de omgeving.
 • Meer betaalbare woningen bouwen. Hierdoor gaat de huizenmarkt beter passen bij de veranderende samenleving. Specifiek jongeren en ouderen worden genoemd. Ook wil D66 groepswoonvormen stimuleren en krijgen corporaties de opdracht woningen met een huur van 750 tot 1000 euro te bouwen.
 • D66 wil gemengde wijken met huizen voor verschillende doelgroepen.
 • Woningbouw en OV moet elkaar versterken. Stationsgebieden moeten bruisende gebieden worden, die uitnodigen om te bewegen en elkaar te ontmoeten.
 • D66 bouwt de hypotheekrenteaftrek volledig af. In ruil voor verlaging inkomstenbelasting.
 • Ook het toeslagenstelsel wordt afgeschaft, inclusief de huurtoeslag. Daarvoor in de plaats komt een verzilverbare heffingskorting; een negatieve inkomstenbelasting voor iedereen.
 • De helft van de opbrengsten van de verhuurderheffing gaat terug naar corporaties in een corporatiefonds voor nieuwbouw en verduurzaming.
 • Aanpak goedkoop scheefhuren; na twee jaar op rij meer verdienen dan inkomensplafond voor sociale huur gaan huishoudens voor hun woning een marktconforme huurprijs betalen.
 • Bij duur scheefwonen moeten corporaties het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te verlaten voor een kleinere.
 • De jaarlijkse huurstijging wordt wettelijk beperkt, ook in de vrije sector en verhuurders mogen een inkomenseis stellen van maximaal driemaal de huur.
 • samen met gemeenten wordt voor daklozen gezorgd voor een buffer van flexibele woningen. Opvanglocaties worden zelfstandige woonunits en gemeenten krijgen extra budgetten voor opvang en begeleiding.
 • D66 wil de bouw innovatiever en circulair.
 • Daarnaast is er aandacht voor krimpgebieden; basisvoorzieningen in krimpgebieden wil D66 behouden en om leegstand in dorpen te bestrijden wil D66 met een sloopregeling een impuls geven om (bedrijfs)activiteiten te verplaatsen van de rand van het dorp naar het dorpscentrum, zodat er kleinere maar sterkere dorpen overblijven.

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van D66, meld u vooral bij Aedes (verkiezingen@aedes.nl). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.

 • Als D66-lid kunt u wijzigingen voorstellen op het conceptprogramma. Dit kan via het indienen van een amendement (via MijnD66). Amendementen moeten voor vrijdag 23 oktober 2020 om 10 uur ingediend zijn.
 • Op zaterdag 28 november 2020 wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld op het najaarscongres.