Lobby

Twentse corporaties delen ambities met toekomstige colleges

De Twentse woningcorporaties kunnen hun ambities niet waarmaken zonder samenwerking met gemeenten en huurdersorganisaties. Vandaar dat zij de colleges in wording een brief hebben gestuurd met een overzicht van wat corporaties in de regio doen. Zij hopen hiermee dat er voldoende aandacht komt voor het woonbeleid in de collegeprogramma’s en bij de toekomstige colleges van burgemeester en wethouders. 

De corporaties vragen aandacht voor de veranderende woonvraag en samenwerking in regio. Zij geven aan wat ze doen op het gebied van duurzaamheid, in het sociaal domein en hoe zij de bewoners bij hun beleid betrekken. Onderwerpen waar alle corporaties mee bezig zijn. 

‘We willen nauw samenwerken met de toekomstige gemeentebesturen op verschillende fronten. Daarnaast willen we onze ambities en aandachtspunten kenbaar maken, zoals het op orde houden van de woningmarkt’, zegt Janine Verhoef van de regionale vereniging van woningcorporaties WoON Twente. ‘Dat op orde houden betekent het laten aansluiten van het aanbod van woningen op de vraag. In Twente zijn door veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder sociale huurwoningen nodig. Daarom kijken we naar minder bijbouwen, mogelijke omzetting naar duurdere huur, verkoop van woningen voor bijvoorbeeld starters en eventueel sloop. En natuurlijk hoort daar ook het behoud van woonkwaliteit bij door onder meer goed onderhoud en verdere verduurzaming’, vult Dick Mol, directeur-bestuurder van WBO Wonen in Oldenzaal en bestuurslid van WoON Twente aan.  

Positief
Volgens Mol reageren de formateurs positief op het statement. ‘Formateurs snappen dat corporaties fors moeten investeren in verduurzaming en het aanpassen van de voorraad. Krimp kost ook geld (desinvesteringen). Iedere afgeroomde euro kunnen we niet in Twente besteden. Zelf heb ik in Oldenzaal bij de collegeonderhandelingen aan mogen sluiten om over de thema’s toekomstige voorraad, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid te praten.’

Diverse corporaties gebruiken de handreiking van Aedes voor hun lobby bij de lokale politiek. Daarnaast delen veel corporaties de zorgen van Marnix Norder, voorzitter van Aedes, over de negatieve gevolgen voor woningcorporaties als gevolg van de maatregel tegen belastingontduiking ATAD. ‘Die zorgen hebben wij geuit in een aparte brief aan zittende wethouders met een toelichting in persoonlijke gesprekken’, aldus Verhoef.