Aedes: ‘Regionale verschillen zullen verder toenemen’

De werkgebieden van woningcorporaties verschillen sterk per regio. Deze regionale verschillen zullen nog verder toenemen. Aedes blijft er daarom op aandringen bij de overheid om voldoende rekening te houden met verschillen tussen regionale woningmarkten bij het opstellen van landelijke kaders voor de woningmarkt.

Wonen is lokaal. Mede dankzij Aedes is dat uitgangspunt deels al terug te zien in wet- en regelgeving. Zo zijn huren meer afhankelijk geworden van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld door aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De prestaties van corporaties worden niet langer nationaal, maar lokaal bepaald. Conform de Woningwet voeren corporaties intensiever overleg met de lokale belanghouders: bewoners en gemeenten. Dit gebeurt met name rondom de prestatieafspraken. Die prestatieafspraken zijn maatwerk voor specifieke lokale omstandigheden.

Toename regionale verschillen
De regionale verschillen gaan nog meer toenemen. Er is een verdere trek naar de Randstad en andere grootstedelijke regio’s en elders is er krimp of stilstand. De uitdagingen liggen zowel in gespannen als ontspannen markten: in herstructurering en krimp, in binnenstedelijke nieuwbouw en sloop.

Aedes vindt dat het uitgangspunt in het woonbeleid moet zijn dat de landelijke overheid de regionale partners ruimte biedt om te differentiëren. Naarmate de woningmarkt verder wordt hervormd en de prijzen gaan fluctueren, zal de noodzaak tot regionale differentiatie verder toenemen.

Regionale belangenbehartiging
Aedes dringt er daarom bij de overheid op aan om goed te blijven kijken naar de uitwerking van woonbeleid in de verschillende regio’s. Om de belangen op regionaal en lokaal niveau zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en specifieke problemen in de regio onder de aandacht te brengen, werkt Aedes met regionale belangenbehartigers vanuit de verschillende regio’s.