Aanjaagteam start pilots collegiale financiering corporaties

Update

Aedes heeft het Aanjaagteam Collegiale hulp opgericht. Dit team gaat corporaties met ruime financiële middelen koppelen aan corporaties met een ‘teveel’ aan maatschappelijke opgaven. De bedoeling is drie ‘hulpmatches’ te realiseren om al in 2019 daadwerkelijk uit te voeren. Op de site van Platform31 zijn voorbeelden te vinden over collegiale ondersteuning in een actuele reeks van interviews met bestuurders.

Corporaties staan samen voor de sociale huisvestingsopgave in ons land. Daarom werken ze veel samen. Soms is er meer nodig om elkaar te ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer op de ene plek in het land geld niet wordt gebruikt en elders de opgave onbetaalbaar is. De financiële mogelijkheden en de regionale maatschappelijke opgaven van corporaties verschillen. Vaak zoeken corporaties dan binnen een regio naar een oplossing, soms is het nodig die oplossing daarbuiten te vinden.

Een bestuurlijke werkgroep van Aedes heeft geïnventariseerd hoe corporaties hun solidariteit binnen en tussen regio's vorm kunnen geven wanneer er verschil is tussen de opgave en de financiële mogelijkheden. De werkgroep constateerde dat deze ‘mismatches’ tussen middelen en opgaven in heel Nederland spelen. Vaak zijn corporaties in die situaties al gesprekken gestart met collega-corporaties. Bijvoorbeeld over een intraregionale verdeling van de opgave of een fusie.

Collegiale financiering
Ook zijn er al enkele corporaties die elkaar ‘collegiaal financieren’. Daarbij koopt de ‘helpende’ corporatie vastgoed zodat de ‘geholpen’ corporatie meer kan investeren. De helpende corporatie ontvangt een dekkend rendement en de geholpen corporatie kan sneller bouwen of verduurzamen. De huurders merken hier niks van: het beheer blijft bij de geholpen corporatie.

Aedes installeert nu een Aanjaagteam Collegiale hulp waarin een aantal corporatiebestuurders samen met Aedes-medewerkers drie nieuwe concrete ‘hulpmatches’ uitwerkt. In principe onderzoekt het team daarbij de praktische mogelijkheden van het instrument collegiale financiering. Maar het is ook mogelijk om andere oplossingen uit de praktijk nader te bekijken.

Realisatie
Het is de bedoeling om de pilots nog in 2018 af te sluiten zodat de collegiale hulp in 2019 ter plekke gerealiseerd kan worden. Hiervoor zijn al enkele ‘vragende’ en ‘helpende’ corporaties geïnventariseerd.

Voor meer informatie: Arjen van Gijssel, belangenbehartiger Woningmarkt en Regionale Opgave Aedes, a.vangijssel@aedes.nl