Standpunt

Aedes over krimp: 'Krimpproblematiek vereist regionale aanpak'

Update

Bevolkingsdaling - ook wel krimp - en vergrijzing zijn welvaartsverschijnselen met demografische en economische oorzaken. De mate en verschijningsvorm zijn regionaal sterk verschillend. Aedes vindt daarom dat het vraagstuk regionaal aangepakt moet worden, want algemeen geldende maatregelen volstaan niet.

Bevolkingskrimp
In een aantal gebieden aan de randen van Nederland, zoals Parkstad Limburg, Noord-Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen, is al enige tijd sprake van krimp van de bevolking. Krimp zal zich op korte en middellange termijn in heel Nederland voordoen. Ook in verstedelijkte en dicht bevolkte gebieden als Zuid- en Noord-Holland, waar de vergrijzing in bepaalde regio’s voor een daling van het aantal inwoners zorgt.

Koopsector
Corporaties pakken de omslag goed op, maar in de koopsector blijft die tot nu toe achterwege. Corporaties hebben er weliswaar belang bij dat overschotten en slechte kwaliteit in de koopmarkt worden opgelost, maar hebben daarvoor geen verantwoordelijkheid en geen middelen.

Beleid
Met de position paper Krimp een groeiende opgave heeft Aedes in 2008 het onderwerp in Den Haag politiek en beleidsmatig geagendeerd. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben vervolgens in november 2009 het gezamenlijke beleidsstuk Krimpen met kwaliteit gepubliceerd.

Regionale aanpak
Een gebied gecontroleerd laten krimpen vraagt om maatwerk. Het heeft dus geen zin om vanuit Den Haag algemeen geldende maatregelen op te stellen. In plaats daarvan moeten lokale overheden en maatschappelijke organisaties als corporaties en zorginstellingen beleid formuleren dat de gevolgen van de krimp beperkt.

In het ene gebied kan dat betekenen dat woningen gesloopt worden om zo vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen en leegstand te voorkomen. In het andere gebied zal juist geïnvesteerd moeten worden in het in stand houden van voorzieningen en het aanpassen van de woningvoorraad aan de vergrijzende bevolking.