Aedes-kennis/dialoogbijeenkomt over krimp in Friesland, Groningen en Drenthe

‘Kennisuitwisseling tussen verschillende krimpregio’s is erg belangrijk’, zegt Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool en mede-initiatiefnemer van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. ‘Net zoals blijvende politieke aandacht.’ Beide thema’s komen aan bod op de Aedes-kennis/dialoogbijeenkomst voor woningcorporaties in de drie Noordelijke provincies op 29 november 2017. Veuger presenteert dan ervaringen uit de theorie en praktijk. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog.

 

Waarom is het belangrijk dat woningcorporaties aandacht schenken aan krimp?
‘Omdat het grote invloed kan hebben op hun wonigmarktbeleid. Bijvoorbeeld op de vraag waar corporaties hun woningbezit uitbreiden en waar niet. Het is ook belangrijk om samen de politieke koers te bepalen. Want voor de politiek lijkt het nu geen thema waar veel aandacht naar uit gaat. Sla het nieuwe regeerakkoord er maar op na. Ik kom het begrip welgeteld zeven keer tegen. De teneur daarbij is steeds dat krimp vraagt om regionaal maatwerk. En daar blijft het ook bij. Over landelijke facilitering van die aanpak geen woord. Kortom: de landelijke overheid herkent en erkent krimp, maar daarna blijft het stil.’

Welke rol zou Aedes kunnen vervullen?
‘Aedes kan de corporaties die met krimp te maken hebben met elkaar verbinden. Om bijvoorbeeld gezamenlijk de politieke koers te bepalen en er samen voor te zorgen dat het thema op de politieke agenda komt en blijft. Dat is een van de doelen van de bijeenkomst die Aedes organiseert. Daarnaast is kennisuitwisseling belangrijk. Iedere corporatie in Noord-Nederland heeft te maken met krimp. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de corporaties samen hun portefeuillemanagement gaan inrichten. Dat biedt ook weer kansen.’

Zijn er ook verschillen op dit gebied tussen Friesland, Groningen en Drenthe?
‘Die zijn er. Dat heeft deels met de cultuur en volksaard te maken. Ook de economische situatie verschilt in deze drie Noordelijke provincies. Zo kent de zuidoosthoek van Drenthe al sinds de Tweede Wereldoorlog grote economische problemen. In Groningen slaat de krimp weer harder toe dan in Friesland en Drenthe. De overeenkomsten en noodzaak van een gezamenlijke aanpak zijn echter groter dan de verschillen. Dat merken wij goed in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken wij hier aan kennisdeling en - ontwikkeling. Het is één loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt.’

Kennis/dialoogbijeenkomst Aedes
Aedes organiseert op woensdag 29 november van 13:00 tot 16:30 uur een kennis/dialoogbijeenkomst voor de corporatiebestuurders van Friesland, Groningen en Drenthe. Ook beleidsbeslissers van woningcorporaties zijn welkom, bijvoorbeeld managers Wonen en managers Vastgoed. De bijeenkomst is zowel bedoeld om kennis tussen de verschillende krimpregio's uit te wisselen, als om de politieke koers te bepalen. Aedes organiseert de bijeenkomst in samenwerking met het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland van de Hanzehogeschool in Groningen.

Aanmelden kan hier. Meer informatie, Eline Penders, Regionaal belangenbehartiger Noord bij Aedes, 06 106 067 70, e.penders@aedes.nl.