Publicatie

WoON 2015: woonlasten huurders gestegen

Ruim 85 procent van de bewoners is zeer tevreden met zijn woning en zijn woonomgeving. Dat blijkt uit WoON 2015, het grote onderzoek naar wonen dat het ministerie van BZK elke drie jaar houdt. Wel zijn de woonlasten voor huurders gestegen. De resultaten werden op 7 april 2016 gepresenteerd.

Tevreden maar wel inkomensdaling
Ruim 85 procent van de huurders geeft aan dat ze zeer tevreden zijn met hun woning en met de woonomgeving. Het netto-inkomen van zowel eigenaren van koopwoningen als van huurders daalde de afgelopen jaren, respectievelijk met 6 en 9 procent. Mede hierdoor nam het aantal huurders met huurtoeslag toe met 112.000 huishoudens sinds 2012, tot 1.506.000. Het percentage van hun inkomen dat huurders (zowel in de sociale als particuliere huursector) uitgaven aan huur steeg in die periode van 23,8 naar 26,9 procent. Gemiddeld besteden huurders 39 procent van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten (654,40 euro per maand, waarvan 492,10 euro huur). De woonlasten voor kopers zijn gedaald door lagere hypotheekuitgaven.

Minder ‘goedkope scheefhuurders’
Er zijn steeds minder ‘goedkope scheefwoners’: mensen met een midden of hoog inkomen in een huurwoning onder de liberalisatiegrens. Dit aantal daalde met 167.000 tot 520.000. Het aantal ‘dure scheefwoners’ steeg met 161.000 tot 530.000 huishoudens. In de afgelopen twee jaar zijn in totaal 870.000 huishoudens verhuisd. Minder huurders maakten de overstap naar een koopwoning door de onzekerheid op de koopmarkt.

Woningen
Woningcorporaties bezitten samen 30 procent van de woningen, blijkt uit het onderzoek. 2 miljoen corporatiewoningen hebben een huur tot de liberalisatiegrens (710,68 euro) en 1,4 miljoen corporatiewoningen een huur tot de aftoppingsgrenzen (586,68 en 628,76 euro). Het aantal woningen met een huur tussen de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens nam sinds 2012 toe van 21 tot 27 procent. Uit zorg voor de betaalbaarheid spraken woningcorporaties vorig jaar af met de Woonbond om de jaarlijkse huurstijgingen te matigen.

Blok: 'Koopkracht in de breedte aanpakken'
Over de hele linie is minister Blok positief over de cijfers van WoON, dat zei hij tijdens de presentatie van het rapport. De minister is blij met de afname van het aantal goedkope scheefwoners. De toename van het aantal dure scheefwoners noemt hij daarentegen slecht nieuws. De minister verwacht dat het passend toewijzen hier iets in gaat veranderen. Verder zouden corporaties zich bij nieuwbouw alleen moeten richten op goedkope woningen. De minister erkent dat de laagste inkomensgroep vaak in een financieel lastige situatie zit. Die heeft niet zozeer te maken met het systeem van huurtoeslag maar met de inkomensdaling van huishoudens. ‘De opgave is daarom: koopkracht in de breedte aanpakken en meer mensen aan de slag krijgen.’

Minister Blok publiceerde op 7 april ook de Staat van de Volkshuisvesting, de jaarlijkse rapportage over de volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties.