Tien partijen ondertekenen Nationale woonagenda BZK

Aedes heeft op 23 mei 2018 samen met negen andere woningmarktpartijen de Nationale woonagenda 2018 - 2021 van minister Ollongren van Wonen ondertekend. De Nationale woonagenda is een agenda in de letterlijke zin van het woord: deze bestaat uit woningmarktthema’s die vragen om een gezamenlijke aanpak. De ondertekenende partijen hebben afgesproken dat zij samen op zoek gaan naar oplossingen, ook bij conflicterende belangen. 

Minister Ollongren stelt drie doelen: het versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Ze wil hierover afspraken maken met vertegenwoordigers van bewoners, gemeenten en andere overheden, marktpartijen en woningcorporaties.

De woonagenda van de minister bevat onderwerpen die landelijke wet- of regelgeving vergen of bovenregionaal spelen. De ondertekenaars zetten zich gezamenlijk in om het woningtekort terug te dringen en houden oog voor zowel de kwaliteit van de woning als de kwaliteit van de omgeving waarin die woning staat, met plek voor alle woonmilieus. 

De Nationale woonagenda bevat prioriteiten op woongebied die vragen om gezamenlijke acties. Het versnellen van bestaande bouwplannen is er eentje van. Verder gaan partijen de 5 procent vrije ruimte bij passend toewijzen opnieuw bekijken en komt er overleg over een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het Rijk zegt in het stuk een onderzoek toe hoe de onvoorziene meeropbrengst van de verhuurderheffing kan worden geïnvesteerd in de woningmarkt, de verduurzamingsopgaven van sociale woningen en instrumenten voor doorstroming.

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verwezenlijken van de ambities rondom bouwen, verduurzamen en betaalbaarheid. Het Rijk zal met hen in gesprek gaan over hoe deze ambities zich verhouden tot de beschikbare investeringsruimte van corporaties.