Lobby

Oproep Aedes aan Tweede Kamer: neem meer regie op bouwgrond

Update

De landelijke overheid moet meer regie nemen bij het beschikbaar stellen van bouwgrond voor de bouw van sociale huurwoningen en voor middenhuur. Die oproep doet Aedes aan de Tweede Kamer voor het overleg over de Staat van de Volkshuisvesting en de Staat van de Woningmarkt op dinsdag 31 januari 2018. 

Uit de Staat van de Volkshuisvesting 2017 blijkt onder meer dat woningcorporaties de komende jaren weer meer woningen gaan bouwen. In 2018 staan 32.000 woningen op de planning. Of deze woningen er daadwerkelijk komen hangt af van de beschikbare bouwgrond. En of bestaande belemmeringen verdwijnen, zoals de verhuurderheffing die er voor zorgt dat corporaties veel minder kunnen investeren. 

Investeren
Uit het rapport blijkt verder dat corporaties meer investeren in duurzaamheid. Dit onderwerp komt ook nadrukkelijk terug in de prestatieafspraken die corporaties met huurders en gemeenten maken. Corporaties willen hiermee bereiken dat zij hun ambitie uit de Woonagenda waarmaken: de woningen die zij verhuren in 2021 gemiddeld een energielabel B en in 2050 CO2 neutraal.
In het regeerakkoord staat dat corporaties de komende jaren een korting op de verhuurderheffing krijgen van 150 miljoen euro voor verduurzaming. Aedes vraagt de Kamer om meer geld vrij te maken, zodat er een bedrag komt dat echt kan bijdragen aan de grote verduurzamingsopgave. 

Huurtoeslag
Daarnaast willen woningcorporaties graag dat de huurtoeslag beter aansluit bij de bestedingsruimte van de huishoudens, zeker voor de laagste inkomens. De Tweede Kamer zou de minister kunnen vragen om in overleg met haar collega van SZW de financiële druk op deze huishoudens te verminderen. Aedes wil verder dat de mogelijkheid voor tijdelijke huurkorting blijft bestaan, zodat corporaties maatwerk kunnen leveren en huishoudens kunnen helpen die net iets extra’s nodig hebben. 

Maatwerk
Daarnaast herhaalt Aedes de oproep om corporaties de ruimte te geven voor lokaal maatwerk. Corporaties kunnen ook een rol spelen waar de markt de middenhuur laat liggen, zodat doorstroming mogelijk blijft. Corporaties willen ook een verkenning naar tijdelijke en voorwaardelijke contractvormen, bijvoorbeeld in gebieden waar bepaalde woningtypen schaars zijn. Dergelijke contracten kunnen helpen bij doorstroming.