Lobby

Minister: minder lastendruk en meer Weer Thuis!

Minister Ollongren staat positief tegenover voorstellen om de administratieve lastendruk van woningcorporaties te verminderen. Het uitbreiden van het aantal proefregio’s van Weer Thuis! van acht naar twintig mag ook op sympathie van de minister rekenen, zei ze tijdens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over Wonen op 11 december 2017. Hiervoor had Aedes ook gepleit bij de Tweede Kamer. 

De Tweede Kamer diende veel moties in tijdens het overleg dat over het hele woonbeleid ging. Daardoor kwamen er veel onderwerpen aan bod. De VVD wil een onderzoek naar mogelijkheden om in de verhuurderheffing stimulansen in te bouwen zodat meer huizen de verkoop in gaan. CDA en ChristenUnie willen dat aanbevelingen uit het lastendrukonderzoek van Sira snel worden doorgevoerd, voor zover dat binnen wettelijke kaders kan. Ook ligt er een oppositie-motie om te onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders in een wet kan worden vastgelegd.

CDA en CU willen ook dat Oost-Drenthe wordt toegevoegd als krimpgebied, waardoor corporaties ook daar gebruik kunnen maken van een aftrek op de verhuurderheffing. Aedes steunt deze lijn, op voorwaarde dat het heffingspercentage niet eerst voor alle corporaties omhoog gaat. De Kamer wil dat ook niet.

Ollongren laat het oordeel over deze voorstellen over aan de Tweede Kamer. Zij doet hetzelfde bij een mogelijk onderzoek naar hoe de meeropbrengst van de verhuurderheffing, dus alles boven 1,7 miljard euro, kan worden geïnvesteerd in de woningmarkt, de verduurzaming van sociale woningen en instrumenten voor doorstroming.

Grotere rol
De Tweede Kamer was overwegend positief over de grotere rol die de minister wil nemen bij het vergroten van de woningbouwproductie, maar de oppositie was kritisch over hoe zij dat wil doen. De minister deed enkele toezeggingen om samen met betrokken partijen ook andere zaken op te pakken zoals regionale differentiatie, verduurzamen, etc. 

Ollongren gaat met de staatssecretaris van Financiën in gesprek over de ongewenste bijeffecten van de wetswijziging om belastingontwijking tegen te gaan. Aedes liet kabinet en Kamer eerder weten dat deze ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen zal treffen.

Het CDA riep de minister dringend op om een afwijzend standpunt in te nemen ten opzichte van de Europese Commissie, die afgelopen week een inbreukprocedure startte tegen Nederland over Europees aanbesteden door corporaties. De minister gaf aan eerst de overwegingen van de Europese Commissie zorgvuldig te willen bestuderen, voordat ze verdere stappen zet.

Woonvormen voor ouderen
De vraag neemt toe voor woonvormen waar ouderen zelfstandig, betaalbaar en in hun eigen buurt kunnen wonen, maar waar ook zorg mogelijk is. De coalitie wil dat het kabinet met gemeenten, woningcorporaties en ouderenbonden een ouderenwoonakkoord sluit om zo een tussenvorm tussen thuiswonen en het verpleeghuis mogelijk te maken.