Proces

Kamer wil vrijstelling overdrachtsbelasting

De regering moet onderzoeken hoe woningcorporaties vrijstelling  kunnen krijgen van de overdrachtsbelasting bij verkoop van sociale huurwoningen aan collega-corporaties. Dat besloot de Tweede Kamer 25 oktober 2016 tijdens de stemmingen over de moties die waren ingediend in het debat over de begroting Wonen op 11 en 13 oktober. Aedes is erg tevreden met dit besluit.

In een brief aan de Tweede Kamer  wees Aedes erop dat door de indeling in nieuwe woningmarktregio's veel corporaties bezit overdragen aan andere corporaties om zo meer focus te kunnen leggen op hun kerngebied. Ondanks een eerdere toezegging van de staatssecretaris van Financiën dat corporaties hierover geen overdrachtsbelasting zouden hoeven te betalen, is dit nog niet geregeld. 

De Tweede Kamer deelt de mening van kamerlid Roland van Vliet en Aedes dat deze overdrachtsbelasting bij onderlinge verkoop niet alleen niet wenselijk, maar ook niet nodig is. Het argument van minister Blok dat hierdoor mogelijke discussies ontstaan over het al dan niet ontvangen van staatssteun klopt niet. Er is nu immers duidelijkheid over de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB.

Middeldure huur
Verder wil de Kamer het tekort aan middeldure huurwoningen aanpakken. De regering moet een concreet actieplan opstellen samen met gemeenten, bedrijfsleven, banken en pensioenfondsen om binnen afzienbare tijd voldoende middelduren huurwoningen te realiseren. 

Daarnaast ging de Kamer akkoord met onder meer de volgende moties:

  • De stevige korting op de subsidie  voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners via een geleidelijke afbouw regelen zodat het LSA alternatieve financiering kan vinden
  • Een integrale aanpak van groei en krimp, uitgewerkt in een plan voor structuurversterking van de krimpregio's
  • Periodieke woningbehoefteramingen ook regionaal doorrekenen
  • De te behalen energiedoelen, uitgedrukt in aantallen petajoules (PJ) per jaar, opnemen in de gemeentelijke woonvisie
  • Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid om de aanvangshuur in de vrije sector te laten toetsen door de Huurcommissie
  • De zelfstandige en onafhankelijke positie van de Autoriteit woningcorporaties bevestigen en dit  laten zien in de ondertekening van de brieven van de Autoriteit. Deze hoeven daarom niet langer langs de inspecteur-generaal van de Inspectie van de Leefomgeving te gaan.

Bekijk hier een volledig overzicht van de behandelde moties.