Publicatie

Huurders sociale huurwoningen ruim 30 procent inkomen kwijt aan wonen

Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten, namelijk 31 procent. Dat geldt zowel voor verhuurders in de commerciële sector als voor woningcorporaties. Dit blijkt uit de Lokale Monitor Wonen 2018 van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40.

Huurders van een woning bóven 710 euro (vrije sector) zijn in de commerciële huursector fors duurder uit. Zij besteden 42 procent van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten. Voor huurders in een corporatiewoning is dat 36 procent. Bij huurders in de commerciële huursector met een huurprijs boven de 950 euro stijgt dat percentage zelfs naar 48 procent. Bij corporaties is dat minder: 40 procent.

Lokale Monitor Wonen
In de Lokale Monitor Wonen staat allerlei informatie over de kenmerken van de woningvoorraad per regio, gemeente en soms zelfs per wijk. De monitor is onderdeel van www.waarstaatjegemeente.nl.
Dit platform presenteert data van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Andere informatie uit de monitor
  • Het aandeel huishoudens dat een corporatiewoning huurt en recht heeft op huurtoeslag is in 2016 licht toegenomen ten opzichte van 2015. In de commerciële sector is dat gelijk gebleven.
  • Corporaties huisvesten gemiddeld meer mensen die aangewezen zijn op huurtoeslag. In de commerciële sector is dat gelijk gebleven.
  • Bij drie op de vier huurders (72 procent) van woningcorporaties sluit de huur goed aan bij hun inkomen (passende huisvesting). Bij commerciële verhuurders is dat 63 procent.
  • De gemiddelde huurprijs in de corporatiesector is met 1,9 procent gestegen in 2016, ten opzichte van 2015. De gemiddelde huurprijs in de commerciële huursector is in dezelfde periode met 2,2 procent gestegen.
  • Bij 12 procent van de huurders in de sociale huursector is sprake van een betaalrisico. Dat is het geval als hun netto besteedbaar inkomen te laag is om noodzakelijke uitgaven te dekken.