Publicatie

Belanghebbenden tevreden over maatschappelijke prestaties corporaties

De minister heeft voor de Staat van de Volkshuisvesting ook gekeken naar de beoordeling van woningcorporaties in hun verplichte visitatierapporten. Daarin zit een stijgende lijn. Belanghebbenden beoordelen de prestaties en governance van de corporaties over het algemeen als goed. Uit onderzoek naar recente prestatieafspraken blijkt dat corporaties ook huurders steeds meer bij hun beleid betrekken.

Als input voor de Staat van de Volkshuisvesting heeft onderzoeksbureau Rigo een analyse uitgevoerd van visitatierapporten van corporaties. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt, is dat corporaties positief functioneren. Op alle perspectieven van de visitatie scoren de corporaties een ruime voldoende.

Maatschappelijke prestaties
Belanghebbenden, zoals gemeenten en huurders, zijn doorgaans tevreden over de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Bij het overgrote deel van de corporaties komen deze prestaties overeen met de lokaal bepaalde opgaven. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de omvang en samenstelling van de woningvoorraad, de kwaliteit en het beheer van de woningen en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Verder maken de visitaties duidelijk dat de financiële sturing van de corporaties is verbeterd en duidelijker is verbonden met andere onderdelen van de governance en het beleidsproces van de corporatie. Ook in de oordelen over governance is een duidelijke verbetering zichtbaar. De aandacht van de laatste jaren voor de besturing, het interne toezicht en de externe legitimering en verantwoording loont, aldus het Rigo-rapport.

Communicatie over verwachtingen
Een verbeterpunt voor corporaties is de communicatie met belanghebbenden. Rigo adviseert corporaties daarbij met name om aan gemeenten, huurders en andere maatschappelijke organisaties duidelijker aan te geven wat zij wel en niet van de corporatie kunnen verwachten.

Analyse prestatieafspraken
Uit een analyse van de recente prestatieafspraken door adviesbureau Companen blijkt dat sinds de invoering van de nieuwe Woningwet een aanzienlijk groter deel van de prestatieafspraken ook door de huurdersorganisaties wordt medeondertekend. Omdat ondertekening van deze afspraken voor huurders geen verplichting is, geeft dit een positief beeld van hun betrokkenheid. Een deel van de huurdersorganisaties ondertekent de prestatieafspraken niet, maar is wel betrokken bij het proces om tot de afspraken te komen.