Wet- en Regelgeving

Europese wet bescherming persoonsgegevens aangenomen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dan moeten alle Europese lidstaten voldoen aan de regels en zo nodig hun nationale wetgeving daarop aanpassen. Aedes gaf tijdens het wetgevingsproces aan dat het van belang is om rekening te houden met diensten van algemeen belang.

Onder de nieuwe verordening zijn burgers beter in staat hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te controleren. Ook is het 'recht om te worden vergeten' opgenomen in de wet, zodat mensen kunnen eisen om oudere informatie over hen op het internet te verwijderen. Bedrijven die de fout ingaan bij de bescherming van de data, kunnen flinke boetes tegemoetzien.

Uitzondering sociale huisvesting
Voor diensten van algemeen belang, mogen lidstaten uitzonderingen maken zodat databescherming en de verschaffing van dergelijke diensten verenigbaar blijven. Aedes zal volgen hoe dit in Nederland ingevuld gaat worden, rond de verhuur van sociale woningen.

Handreiking gegevensbescherming
Aedes presenteerde op 12 mei de Handreiking gegevensbescherming met wettelijke kaders en praktische tips voor corporaties om gegevens veilig te verwerken en om voorbereid te zijn op de nieuwe verordening.