Nieuws

Nieuwste editie FLOW-nieuwsbrief over de EU

Het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) brengt regelmatig NieuwsEU uit: een nieuwsbrief met voor woningcorporaties belangrijk nieuws over de Europese Unie. U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief. De onderwerpen uit de meest recente editie zijn:

The State of Housing in the EU 2017
Op 17 oktober presenteert Housing Europe Observatory het rapport The State of Housing in the EU tijdens een launching event in Brussel. Het rapport gaat in op de huidige problemen rond huisvesting in de EU, zoals de huizencrisis. Housing Europe Observatory is de onderzoeksafdeling van Housing Europe. Het identificeert onderwerpen waarop onderzoek nodig is en analyseert belangrijke trends binnen de huisvesting en sociale huisvesting op Europees niveau. > Lees meer

Pakket energiemaatregelen
Aedes, Housing Europe en GdW organiseerden in september een bijeenkomst over de voorgestelde wijzigingen aan de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen en aan de Energie Efficiëntie Richtlijn. Hierbij waren MEP's en stakeholders aanwezig. Er is vooral gefocust op de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen door de energieprestatie in gebouwen te verbeteren. Volgens diverse stakeholders komt de lat hoger te liggen, hoewel er al veel vooruitgang is geboekt op dit onderwerp. Verhoging van de normen leidt tot hogere investeringskosten en het gevaar bestaat dat er druk komt op de sociale huren. De Nederlandse en Duitse brancheverenigingen riepen op meer de daadwerkelijke CO2-uitstoot in acht te nemen, inclusief lokale duurzame energie, dan alleen maar de theoretische energieprestatie van een gebouw. De voorstellen zijn nog in behandeling. Er is de mogelijkheid om invloed uit te oefenen in het Parlement en de Raad. 
> Lees meer over het voorstel voor energie-efficiëntie 
> Lees meer over het voorstel voor energieprestatie van gebouwen 

Publicatie sociale huisvesting
De achtste meeting van het Housing Partnership was op 20 en 21 september in Glasgow. Tijdens deze meeting is onder andere de Guidance Paper on EU Regulation and Public Support for Housing van het Partnership on Housing of the EU Urban Agenda besproken. Het geeft de negatieve effecten van juridische onzekerheid van EU-regelgeving op investeringen in betaalbare woningen weer en presenteert mogelijke oplossingen met praktische en juridische voorwaarden. De paper heeft als doel om het bewustzijn van de Europese instellingen te vergroten en is het resultaat van een grondige analyse van de huisvestingsituaties in de lidstaten. > Lees meer

Btw-tarieven en sociale woningen 
Begin oktober presenteerde de Commissie de mededeling On the follow-up to the Action Plan on VAT towards a single EU VAT area – Time to act voor een ingrijpende hervorming van het btw-stelsel. Hierin zijn vier fundamentele principes opgenomen die de basis vormen van het nieuwe systeem, zoals fraudebestrijding. Technische en gedetailleerde wetsvoorstellen volgen in 2018. Eén van de te verwachten voorstellen betreft de hervorming van de btw-tarieven. De Europese Commissie heeft al een openbare raadpleging over dit onderwerp gehouden. De reactie van Housing Europe daarop was om het huidige systeem aan te houden omdat verwijdering van de verlaagde btw-tarieven de financiering van sociale woningen negatief zal beïnvloeden. > Lees meer

EU Semester – landspecifieke aanbevelingen 2017
In juli zijn de landspecifieke aanbevelingen voor Nederland voor 2017 gepubliceerd. De Europese Commissie geeft deze aanbevelingen naar aanleiding van de rapportages die de lidstaten insturen. In de aanbevelingen stelt de Commissie dat er nog altijd te weinig nieuwe maatregelen zijn genomen om de groei van de hypotheken te laten afnemen. De Commissie vindt verder dat de hypotheekrenteaftrek sneller moet worden afgebouwd. De Nederlandse regering heeft deze aanbevelingen meegenomen in de begroting voor het volgende jaar. > Lees meer 

Europese subsidies
De EU verstrekt allerlei subsidies voor het behalen van diverse Europese beleidsdoelen. Voor woningcorporaties zijn deze ook interessant. De voor hen relevante subsidies staan op de FLOW Euro Portal-website. Hier staat vermeld waar corporaties subsidies kunnen aanvragen en welke subsidieprogramma's zij nog kunnen beïnvloeden. Het programma Urban Innovative Actions stelt bijvoorbeeld voor de derde keer fondsen beschikbaar voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën in steden. Het thema huisvesting is één van de vier gekozen thema’s in de oproep, die in december bekend wordt gemaakt. Het programma staat in principe open voor gemeenten en andere lokale autoriteiten. > Lees meer

Staat van de Unie 2017
President Juncker hield zijn jaarlijkse Staat van de Unie op 13 september 2017. Hierin presenteerde hij de prioriteiten voor het komende jaar. Hij noemde onder meer de klimaatverandering, het migratiebeleid, de detachering van werknemers binnen de EU en het opzetten van een Europese Arbeidsautoriteit. > Lees meer