Lobby

Aedes doet suggesties aan EU voor aanbevelingen Europees semester

Met het Europees semester maakt de EU voor elke lidstaat een analyse van de nationale economie. In mei volgen de individuele aanbevelingen aan lidstaten. Onder andere op het gebied van de woningmarkt. Aedes doet daaraan voorafgaand alvast suggesties aan de EU. De eerste suggestie is om maatregelen te treffen om de betaalbaarheid voor middeninkomens te verhogen. Ook pleit Aedes voor het nemen van maatregelen om de beschikbaarheid van woningen te faciliteren door nieuwbouw en een anticyclisch bouwbeleid te stimuleren.

EU-analyse nationale economie: landenrapport 2019

In het landenrapport 2019 wordt de hypotheekrenteaftrek als belangrijke verstoring op de woningmarkt gepresenteerd. De EU geeft aan dat het gunstige fiscale regime bij koopwoningen het functioneren van de vrije huursector belemmert. Ook geven ze aan dat de sociale huursector relatief groot is en wordt gesubsidieerd. De Europese Commissie erkent dat middeninkomens de huren in de vrije sector niet kunnen betalen en hierdoor tussen wal en schip vallen. Hierbij geven ze aan dat Nederland vooruitgang boekt met de ontwikkeling van de private huurmarkt door wetsvoorstellen die woningcorporaties meer ruimte geven om aanbod in het middensegment te ontwikkelen als niet-DAEB activiteit. Tenslotte geeft de EU aan dat meer nieuwbouw de prijsdruk op de woningmarkt kan verlichten.

Aedes wil dat op plekken waar geen marktaanbod is, woningcorporaties de kans krijgen om huisvesting als DAEB-activiteit aan te bieden 

Aedes deelt de conclusies van de EU over het verstorende effect van de hypotheekrenteaftrek. Daarentegen wordt de sociale huursector al sinds 1995 niet meer gesubsidieerd en Aedes vindt de sector dan ook niet te groot. Betaalbare huisvesting wordt geboden waar geen marktaanbod is.

Betaalbaarheid en middeninkomens
Aedes spreekt richting de Europese Commissie haar zorgen uit als het gaat om betaalbare huisvesting voor huishoudens met een middeninkomen. Dit is vooral in stedelijke gebieden een probleem. Aedes pleit ervoor dat waar er geen betaalbaar marktaanbod is, woningcorporaties de mogelijkheid krijgen om huisvesting als DAEB-activiteit aan te bieden. Het lokaal differentiëren van de DAEB-grenzen helpt corporaties namelijk om te investeren in huurwoningen met een huur tussen de 700 en de 1.000 euro waar de markt dit segment laat liggen. Daarnaast pleit Aedes voor het afschaffen van de markttoets zodat woningcorporaties niet onnodig belemmerd worden om te bouwen voor dit segment.

Beschikbaarheid
Aedes deelt de conclusie van de Europese Commissie dat meer nieuwbouw de prijsdruk op de woningmarkt kan verlagen. Uit recent ledenonderzoek blijkt alleen dat door stijgende bouwkosten en gebrek aan locaties woningcorporaties minder nieuwe woningen kunnen bouwen. Ook de verhuurderheffing drukt de nieuwbouwplannen van woningcorporaties. Deze heffing belemmert hiernaast ook de traditionele anticyclische investeringsrol die corporaties vervullen tijdens crisistijd. Aedes zou dan ook graag zien dat Nederland de verhuurderheffing verlaagt.