Publicaties

Subsidieregeling voor langdurige zorg zaak van gemeenten

Het ministerie van VWS beëindigt eind 2017 de Subsidieregeling Zorginfrastructuur, waarmee bijvoorbeeld alarmeringssystemen voor ouderen worden betaald. Het geld dat bedoeld is voor langdurige zorg gaat voortaan naar gemeenten, die daarmee onder meer corporaties betalen voor alarmeringssystemen of innovaties als domotica. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

De VNG heeft haar leden hierover geïnformeerd in een brief. Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van 27,8 miljoen euro toe aan de uitkering voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Dit bedrag komt uit het potje van de beleidsregel /afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. 

Deze beleidsregel verviel per 1 januari 2015 door de Hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het bedrag is structureel voor gemeenten gereserveerd op de begroting van het ministerie van VWS. 

Kritiek
Het budget is niet aan bepaalde uitgaven toegeschreven, een gemeente heeft de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zorgorganisaties moeten voor de voortzetting van de bekostiging van de zorginfrastructuur nu afspraken maken met gemeenten. Gemeenten hebben geen verplichting om nog lopende initiatieven van aanbieders te blijven ondersteunen. 

Aedes heeft aangegeven dat bepaalde investeringen die in het verleden gedaan zijn langdurige verplichtingen met zich meebrengen die berekend zijn op basis van een bijdrage uit deze regeling. Deze investeringen kunnen hierdoor onder druk komen te staan.

De verdeling van het budget over gemeenten sluit niet aan op de werkelijke kosten, blijkt uit de bijlage van VNG met daarin de aanvragen per zorgkantoorregio in 2017. Een kwart van het huidige landelijke budget gaat over naar gemeenten. Meerdere zorgorganisaties zien dat als risico, net als het feit dat gemeenten zelf kunnen bepalen of en waar ze de middelen aan uitgeven. Corporaties krijgen hierdoor in hun afspraken met gemeenten en zorginstellingen te maken met maatwerk.

Het ministerie van VWS wil een nieuwe regeling maken voor de financiering van nieuwe projecten vanaf januari 2019. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling er uit komt te zien.