Nieuws

Programma Langer Thuis: zelfstandig oud in vertrouwde omgeving

Het programma Langer Thuis is 18 juni gepresenteerd door de minister van VWS. Het programma is een uitwerking van het Pact Ouderenzorg. Doel is ouderen te helpen om op een veilige manier langer zelfstandig te wonen. Aedes ondersteunt Langer Thuis, omdat in sociale huurwoningen steeds vaker oudere huishoudens wonen. Momenteel zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

Het programma Langer Thuis volgt drie actielijnen. Gericht op de feitelijke woonsituatie van ouderen, gericht op goede ondersteuning en zorg aan huis en gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Aedes is vooral betrokken bij de actielijn wonen. Daarin brengen woningcorporaties de lokale opgave en de toenemende behoefte aan geclusterde woonvormen in beeld en zorgen zij dat meer mensen in een geschikte woning wonen. In de Vernieuwingsagenda werken corporaties en partners overigens ook aan nieuwe oplossingen op het gebied van wonen en zorg.

Pact Ouderenzorg
Het programma Langer Thuis is een deeluitwerking van het Pact voor de Ouderenzorg, dat Aedes mede heeft ondertekend. Het programma geeft richting en kaders aan de samenwerking op dit terrein van gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen zoals ouderenorganisaties. Tot en met 2021 is er in totaal 340 miljoen euro beschikbaar.

Het grootste deel daarvan gaat naar de drie innovatieregelingen die de toepassing van nieuwe technologie mogelijk maken, de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling versoepelen, en die de ontwikkeling van nieuwe woonzorgarrangementen stimuleren.