Publicaties leefbaarheid: corporaties spelen belangrijke rol in kwetsbare wijken

Hieronder staan een aantal onderzoeken en publicaties die gaan over leefbaarheid, wijkaanpak en overlast en verloedering.

Leefbaarheid

-Onderzoek TU Delft: corporaties spelen belangrijke rol in kwetsbare wijken
Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol in de ondersteuning van kwetsbare wijken, meer nog dan de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van Gerard van Bortel, die 4 maart 2016 promoveerde op de rol van woningcorporaties in wijkaanpak.

-‘Laat woningcorporaties in kwaliteit woonomgeving investeren’
Geef woningcorporaties de mogelijkheid om te blijven investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving (2014).

Veiligheid, overlast en verloedering

-Handreiking gedragsaanwijzing
Overlastveroorzakende huurders kunnen sinds kort een gedragsaanwijzing opgelegd krijgen. Deze handreiking beschrijft wat een gedragsaanwijzing precies inhoudt en welke doeleinden dit instrument dient te realiseren.

-Housing First
Binnen het project Housing First krijgen langdurig daklozen direct woonruimte en begeleiding. Afkicken is geen voorwaarde. Het rapport Housing First: principes en praktijken (2014) evalueert zeven Housing First projecten in Nederland.

-Handboek Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een methode om conflicterende buren (weer) met elkaar in gesprek te laten komen en het onderlinge contact te herstellen. In het vernieuwde handboek buurtbemiddeling van het CCV staat duidelijk omschreven wat het is, wat de effecten zijn en hoe buurtbemiddeling opgezet, gefinancierd en uitgevoerd wordt.

-Handreiking overlast en verloedering
Wat is belangrijk in de samenwerking tussen gemeente, politie en woningcorporaties bij de aanpak van overlast en verloedering in wijken en buurten? Het staat beschreven in een handreiking die Kennisinstituut Platform31 heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK.

Wijkaanpak

In veel gemeenten werken corporaties samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties en andere partners aan de leefbaarheid van de wijk. De bewoners staan daarbij centraal en hun inzet is belangrijk voor het slagen van projecten.

-Leefbaarheidsscore verbeterd
Cijfers hierover staan in de Leefbaarometer en de Outcomemonitor Wijkaanpak.

-Stedelijke vernieuwing Hoogvliet
Vijftien jaar stedelijke vernieuwing in Hoogvliet, een voormalige Rotterdamse deelgemeente, is in ruimtelijke zin een succes. De woonsituatie van de bewoners, de leefbaarheid en de reputatie van de wijk zijn verbeterd. Maar de sociaaleconomische positie van de oorspronkelijke bewoners is nauwelijks veranderd. Dat is de conclusie van onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Wijkaanpak overig:
WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (2005)