Schakelteam Personen met verward gedrag krijgt vervolg

Het Schakelteam Personen met Verward gedrag blijft de komende twee jaar bestaan om gemeenten en hun partners in regionaal verband verder te helpen bij adequate hulp aan kwetsbare personen. Vooral de samenwerking tussen de verschillende domeinen (zorg, veiligheid, sociaal domein en wonen) moet beter, vindt het Rijk.

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag schreef in haar eindrapport dat de bouwstenen voor een goede aanpak er liggen, maar dat veel gemeenten nog aan de uitvoering moeten werken. Ook adviseerde het schakelteam een landelijk meldpunt.

Verward gedrag
Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een psychische aandoening, dementie of een licht verstandelijke beperking. Woningcorporaties krijgen in toenemende mate te maken met (woonoverlast door) verward gedrag, mede doordat mensen vaker zelfstandig moeten blijven wonen.

Lokale samenwerking
Het Rijk richt zich de komende twee jaar vooral op betere samenwerking in regionaal verband tussen partijen in het zorg- , veiligheids- en sociaal domein. Ook hulp bij het wonen en bij bijvoorbeeld schulden speelt daarbij een belangrijke rol, schrijft staatssecretaris Blokhuis.

Er komt een landelijk kernteam dat toeziet op uitvoering van het kabinetsbeleid en een aantal landelijke regio-ondersteuners. Daarnaast komen er namens de regio’s ‘boegbeelden’ die toezien op de aanpak. De voor woningcorporaties meest relevante doelstellingen van het kabinet:

  • Voldoende aanbod van (beschermd) wonen.
  • Het wordt voor partijen duidelijk waar de regie ligt. Knelpunten in de wijk worden opgeschaald naar de burgemeester en indien nodig naar het landelijk kernteam.
  • Preventie en vroegsignalering hebben prioriteit. Integrale wijkteams worden uitgebreid en versterkt, om escalaties te voorkomen.
  • Het kabinet faciliteert informatie-uitwisseling binnen de zorg- en veiligheidsketen.
  • Veiligheidsrisico’s van personen met verward gedrag worden beter ingeschat.
  • Er komen meldpunten voor niet-acute situaties en een landelijk meldnummer voor burgers.

Op deze website staat meer informatie over de aanpak van verward gedrag.

Aedes: 'Betere begeleiding nodig'
Aedes blijft de knelpunten die woningcorporaties ondervinden onder de aandacht brengen bij het Rijk en andere stakeholders. Woningcorporaties krijgen te vaak te maken met zorgwekkende (overlast)situaties waarbij de juiste ondersteuning die nodig is voor mensen om zelfstandig te kunnen wonen, uitblijft. In sommige wijken is er een opeenstapeling van problemen en gaat de leefbaarheid achteruit. Begeleiding moet beter en minder vrijblijvend, gemeenten moeten meer de regierol nemen, partijen moeten onderling informatie kunnen delen en lokaal maatwerk moet mogelijk zijn in de wet.

Ondersteuning voor corporaties
Aedes wil woningcorporaties ondersteunen bij de soms ingewikkelde opgave om én kwetsbare doelgroepen passend te huisvesten én om woonoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Aedes werkt daarom met andere brancheorganisaties aan onder meer een modelconvenant voor gegevensdeling tussen partners in de wijk dat voldoet aan de AVG (nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is). Aedes heeft al een Routeplanner AVG gemaakt, met een checklijst voor convenanten. Ook publiceerde Aedes een toolkit voor corporatiemedewerkers die in hun werk met verward gedrag te maken kunnen krijgen. Aedes, VNG, Federatie Opvang en het Leger des Heils werken samen in het actieprogramma Weer Thuis!, bedoeld om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.