Samen werken aan leefbare Drechtsteden

Ze zijn klein genoeg om elkaar te vinden, maar door hun krachten regionaal te bundelen hebben zeven gemeenten samen voldoende slagkracht om kwetsbare huurders goed te huisvesten. In de Drechtsteden werken gemeenten, corporaties en zorginstellingen intensief samen om kwetsbare huurders een passende huurwoning te bieden en wijken leefbaar te houden.

In de regiegroep Huisvesting Kwetsbare Groepen (HKG) treffen wethouders wonen en zorg, corporatiebestuurders en directeuren van zorginstellingen elkaar. Sinds 2017 slaan zij de handen ineen om te komen tot een passende en duurzame woonzorgketen. Mireille Henderson, strategisch adviseur bij de gemeente Dordrecht, vertelt over de aanleiding om de regiegroep op te richten: ‘Corporaties en wijkteams zien de sociaal-maatschappelijke opgave al een aantal jaar groeien. Niet alleen door de uitstroom uit de GGZ naar zelfstandig wonen, maar ook doordat kwetsbare groepen langer thuis blijven wonen. Een grotere groep doet een beroep op de sociale woningvoorraad en degenen die erbij komen vragen in veel gevallen meer aandacht. Zo ontstond een brede samenwerking, omdat passend en duurzaam huisvesten niet alleen een taak van de corporaties is.’

Gezamenlijk beeld van aanvragen en doelgroep

De samenwerking krijgt handen en voeten aan praktijktafels. Daar worden praktische instrumenten ontwikkeld, zoals de collectieve inbox van de corporaties in de Drechtsteden. Maaike de Ruiter, ketenregisseur van woningcorporatie Trivire, licht toe: ‘Alle corporaties in de Drechtsteden werden individueel benaderd met aanvragen voor collectieve huisvesting. Zorginstellingen deden dezelfde verzoeken, bij verschillende corporaties.’ Door hiervoor één gezamenlijk e-mailadres in te stellen, brengen de samenwerkende corporaties in kaart om hoeveel aanvragen het gaat en krijgen ze een duidelijker beeld van de doelgroep. ‘We kunnen vraag en aanbod zo beter bij elkaar brengen. Dat is niet alleen prettig voor de corporaties, maar ook voor de zorgorganisaties’, vult Maaike aan. Bij de collectieve inbox neemt Trivire de regierol op zich. De corporaties bekijken vervolgens gezamenlijk wie welke huisvestingsvraag oppakt.

Voor individuele huisvesting is een ander praktijkinstrument ontwikkeld: Thuis in de wijk. In deze werkafspraken ligt de nadruk op een duurzame en passende plaatsing in plaats van alleen het op orde maken van administratieve handelingen. Gerda de Klerk van Woonkracht 10 licht toe: ‘Thuis in de wijk gaat uit van de expertise van de zorginstelling, we houden dus geen onnodige intakegesprekken of onderzoeken naar de situatie van de cliënt. Wanneer je weet wat iemand nodig heeft om zelfstandig te wonen, kun je bij zijn behoefte aansluiten. Met elkaar - corporatie, klant en hulpverlener - maken we afspraken. Dat kan gaan om de plek waar iemand het beste past, maar ook om een stukje ondersteuning. Je hebt altijd contactmomenten nodig, maar die proberen we zoveel mogelijk te beperken. Dat maakt dit traject bijzonder.’

Uitgangspunt in de Drechtsteden-samenwerking is dat voor iedereen passende en duurzame huisvesting wordt gevonden. Gerda benadrukt hoe belangrijk het is daarbij rekening te houden met de leefbaarheid en draagkracht in wijken: ‘We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de klant die uit een instelling komt. Maar als woningcorporatie ben je ook verantwoordelijk voor de woonomgeving. Een wijk of buurt moet leefbaar zijn en blijven voor de zittende bewoners. Die moeten er fijn oud kunnen worden.’ 

‘Door elke plaatsing zorgvuldig voor te bereiden, kunnen we huurders op de lange termijn succesvol huisvesten. Aandacht maakt alles mooier’, vult Maaike aan. Gerda geeft een aantal voorbeelden: ‘We houden rekening met de woonomgeving. Iemand aan een doorgaande weg laten wonen, die juist een rustige omgeving nodig heeft, is niet handig. En speelt iemands sociale netwerk een belangrijke rol, dan kijken we of plaatsing in de buurt mogelijk is. Onze wijkmedewerkers kennen de buurt, werken intensief samen met bewoners en spannen zich elke dag in om bewoners prettig te laten wonen.’

Leefbaarheid staat onder druk

Corporaties werken hard aan het verbeteren van leefbaarheid in hun wijken en buurten. Een meetinstrument kan hierbij helpen. De toename van bewoners met persoonlijke problemen in buurten met veel sociale huurwoningen zet de leefbaarheid onder druk. Zo bleek uit een onderzoek  van RIGO Research en Advies naar het effect van de instroom van kwetsbare huurders op de leefbaarheid in wijken.