Team 6 Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Update

Team 6 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte aan de startvraag: hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. Op 26 september worden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt en de Publieksaward en Juryaward uitgereikt. Stem nu om het team van uw voorkeur aan de Publieksaward te helpen. Stemmen kan tot en met vrijdag 20 september 2019.

 

UPDATE

De update bevat de behaalde resultaten, oproep stemming Publieksaward en uitnodiging slotevenement. Bovendien is een video toegevoegd.


Team 6, van Rochdale, over de Innovatiechallenge en hun vernieuwende oplossingen:

Stemmen

Het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is op donderdag 26 september 2019, inclusief de uitreiking van de Publieksaward. Het publiek vormt de jury voor deze prijs. Dat betekent dus stemmen! Enthousiast over ons idee? Stem dan op ons. Stemmen kan tot en met vrijdag 20 september 2019.

 

 • Samenstelling team 6
 • Interview met vraageigenaar Hester van Buren 'We willen de buurt sterker maken'
 • Werkatelier 1, 27 september 2018 
  Team 6 werkte tijdens het eerste werkatelier aan het verkennen en vaststellen van de innovatievraag
  Vraageigenaar Hester van Buren, directeur-bestuurder van Rochdale, lichtte kort de achtergrond bij haar vraag toe: 'Rochdale signaleert dat in sommige wijken, vooral die met veel verhuisbewegingen, het sociale weefsel ernstig wordt bedreigt. Dat heeft effect op alle kwetsbare groepen huurders. Bewoners die zich onveilig voelen en weinig vertrouwen in de toekomst. Tweeledig doel achter de vraag: community building waardoor bewoners zich veilig voelen en versterking van professionals en zo het vertrouwen van bewoners terugwinnen.

Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk qua resultaat na een jaar?
In de discussie zijn meerdere criteria/aandachtspunten benoemd. Een paar elementen springen eruit:

 • We werken toe naar iets nieuws, niet voortbordurend op wat we al hebben.
 • Niet vaag of abstract -> Concreet en vanuit de haarvaten!
 • Daadwerkelijk tastbare interventie(s) (Fysiek, ruimtelijk enz.)
 • Bieden van handvatten voor corporatiemedewerkers
 • Toekomstbestendig & transformeerbaar (naar andere organisaties, andere plekken)
 • Fair & Decent: Passend bij scope van probleem

Verslag Werkatelier 1 (pdf)

Team 6 houdt zich bezig met de vraag: Hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? 'Het tweede werkatelier leidde tot een aantal nieuwe inzichten. We kregen als team een nog beter beeld bij het probleem, en gelijktijdig een kritische reflectie naar onszelf (Bijv. Is weerbaarheid wel het juiste woord wat we zoeken?). Deze vernieuwde inzichten nemen we dan ook graag mee om echt richting te gaan kiezen. Voorafgaand aan het derde werkatelier staat er nog een activiteit op het programma. We brengen eind januari een buurtbezoek aan Poelenburg. Rochdale organiseert de dag waarop medewerkers meer vertellen over de case. Hiermee kunnen we de startvraag gaan beantwoorden en conclusies trekken. We zijn op weg naar een of meer kansrijke oplossingsrichtingen!' Verslag Werkatelier 2 (pdf)

 • Buurtbezoek Poelenburg/Peldersveld (Zaanstad) op 24 januari 2019 (beeldverslag, pdf). Tijdens dit bezoek maakte het team kennis met de bewoners en betrokkenen vanuit gemeente en corporatie. De teamleden kregen na afloop expliciet mee ‘ Het zijn de bewoners die de norm van de wijk bepalen, niet de instanties en professionals die betrokken zijn. Ga actief met bewoners in gesprek.’ 
   
 • Werkatelier 3, 7 februari 2019

Team 6 ging in subgroepen uiteen om tot ideeën te komen. Hierbij pakten teamgenoten samen met de studenten één van de vier persona’s op: Streetlevel professional, Goedwillende lasthebber, Stilzwijgende profijthebber, Dader/Slachtoffer. De ideëen werden gebouwd in Lego en getoetst tijdens het leeravontuur in Nijmegen. De subgroepen brachten de ervaringen uit deze gesprekken vervolgens weer terug naar de groepsruimte om samen binnen elk groepje te komen tot werkelijke experimenten. Door alle werkzame elementen en succesfactoren bij te houden op een template, hebben we een serie experimenten bedacht. Verslag Werkatelier 3 (pdf)

 • Werkatelier 4, 23 mei 2019

Het vierde werkatelier begon voor team 6 met een korte introductie van onze gasten wijkprofessionals Faisal en Hilde, Raad van Inspiratie-lid Masi Mohamadi, en de pitches van de experimenten van Tina en Tony en Bouwen aan je Toekomst. Na een ronde van plenaire feedback zijn we vervolgens in twee groepen uiteen gegaan om beide experimenten nog eens stap verder uit te diepen. Daarbij was er aandacht voor de knelpunten in het concept en het maken van concrete actiepunten voor de volgende fase in de challenge. Verslag Werkatelier 4 (pdf)