Woningcorporaties: betere aanpak overlast verwarde bewoners nodig

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders.

> Lees hier de reactie van de minister op de Corporatiemonitor.

Leefbaar
Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner én de buren. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. We willen de wijk voor iedereen leefbaar houden. Dus nieuw kabinet, onderken dat langer zelfstandig wonen tot problemen leidt. En zorg dat alle betrokken organisaties goed kunnen samenwerken en – als de situatie daarom vraagt – informatie kunnen delen.’

Corporatiemedewerkers zien vaak verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld tijdens reparatiewerkzaamheden of bij overlast. Woningcorporaties melden problemen bij hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie bij de aanpak daarvan. Ook staat de privacywetgeving het delen van informatie in de weg.

Verwaarlozing en geluidsoverlast
Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing en vervuiling komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen. Ook geluidsoverlast en (nachtelijke) overlast door bijvoorbeeld psychoses of paniekaanvallen komen vaak voor. Negen van de tien van de corporaties vindt dat er onvoldoende begeleiding is voor mensen met een GGZ-achtergrond.

Samenwerking
Om woonoverlast aan te pakken, werken corporaties samen met organisaties in de wijk: met politie (94 procent), sociaal wijkteam (78 procent), gemeenten (68 procent) en GGZ (66 procent). Woningcorporaties dringen al langer aan op sterkere regie door gemeenten bij complexe problemen of als hulp voor bewoners te lang uitblijft. 

Ondersteuning voor corporaties
Aedes wil woningcorporaties ondersteunen bij de soms ingewikkelde opgave om én kwetsbare doelgroepen passend te huisvesten én om woonoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Aedes werkt daarom met andere brancheorganisaties aan onder meer een modelconvenant voor gegevensdeling tussen partners in de wijk dat voldoet aan de AVG (nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is).

Aedes heeft al een Routeplanner AVG gemaakt, met een checklijst voor convenanten. Ook publiceerde Aedes een toolkit voor corporatiemedewerkers die in hun werk met verward gedrag te maken kunnen krijgen. Aedes, VNG, Federatie Opvang en het Leger des Heils werken samen in het actieprogramma Weer Thuis!, bedoeld om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.