Autoriteit woningcorporaties: meer toezicht op leefbaarheid

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft woningcorporaties in een brief medegedeeld dat ze scherper gaan toezien op leefbaarheid. De Aw benadrukt dat zij geen nieuwe maatregelen afkondigt, maar de Woningwet volgt. Diverse corporaties hebben hierover al vragen gesteld. Aedes maakt zich zorgen over de administratieve regellast voor corporaties die hierdoor toeneemt.  

In de wet (artikel 45f) staat dat inzet op leefbaarheid alleen mag als er prestatieafspraken over zijn gemaakt: ‘De bijdragen aan de leefbaarheid in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van de toegelaten instelling of van woongelegenheden als bedoeld in het zevende lid, en artikel 45a of ten behoeve van de huurders van die woongelegenheden, voor zover dat bijdragen als zodanig onderdeel uitmaakt van (prestatie) afspraken als bedoeld in artikel 44, tweede lid.’

Toekomstige situaties
Navraag van Aedes leert dat het scherper toezicht van de Aw vooral gaat over toekomstige situaties. Het aanscherpen van bestaande prestatieafspraken over inzet op leefbaarheid is zeer waarschijnlijk niet nodig. Aedes roept corporaties op om hierbij nieuwe prestatieafspraken wel aandacht voor te hebben. Indien corporaties nog geen prestatieafspraken hebben gemaakt over leefbaarheid dan adviseert Aedes deze alsnog te maken.

Aedes vraagt het ministerie van BZK bij de evaluatie van de Woningwet, die nu loopt, de wet aan te passen. Aedes ziet graag dat de verplichting vervalt om alle inzet op leefbaarheid vast te leggen in prestatieafspraken. Dit leidt namelijk tot hogere administratieve lasten voor corporaties.