Aedes steunt de oproep ‘Dicht de kloof’

Aandacht voor een gecombineerde aanpak van de leefbaarheid is nu echt noodzakelijk. Aedes steunt de oproep van vandaag om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Herstel- en Perspectiefprogramma. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden.

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Daar is een gebiedsgerichte aanpak voor nodig, waarbij je zonder belemmeringen sectoroverschrijdend moet samenwerken. Met een gerichte aanpak voor een gebied verbetert de omgeving en daarmee het perspectief van de bewoners.

Persbericht: ‘Geef 1 miljoen Nederlanders perspectief’

Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep Dicht de Kloof! die burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners vanochtend deden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken.

Eén miljoen Nederlanders in 16 kwetsbare gebieden hebben herstel en perspectief nodig zodat de gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. De burgemeesters van 15 steden in ons land sloegen eerder de handen ineen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de coronacrisis in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land. Nu roepen ze, gesteund door verschillende grote maatschappelijke partners de Tweede Kamer en een nieuw kabinet op om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarbij kan de ervaring die is opgedaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden gebruikt. Dit twintigjarige partnerprogramma is nu halverwege en werkt aan het versterken van Rotterdam Zuid door in te zetten op school, werk en wonen.

Veel bewoners in 16 kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Daarom vragen de burgemeesters en maatschappelijke partners nu aan de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om langjarig extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief voor één miljoen inwoners in ons land: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep Dicht de kloof gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen.  

Burgemeesters en maatschappelijke partners 
De oproep is ondertekend door de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Marcouch (Arnhem),  Depla (Breda), Van Zanen (Den Haag), Jorritsma (Eindhoven), Schuiling (Groningen), Wever (Heerlen), Buma (Leeuwarden), Meijdam (Lelystad), Backhuijs (Nieuwegein), Aboutaleb (Rotterdam), Lamers (Schiedam), Weterings (Tilburg), Dijksma (Utrecht) en Hamming (Zaanstad). 
De oproep wordt gesteund door de maatschappelijke partijen: Aedes, VNO/NCW, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Movisie, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS.