FAQ

Vragen en antwoorden over passend toewijzen

Update

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Wat betekent dat precies? Zes vragen en antwoorden op een rij.

1. Wat is passend toewijzen?
Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten sinds 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond 600 euro). Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95 procent van de gevallen. Ze hebben een marge van 5 procent voor uitzonderingssituaties.
Deze passendheidsnorm is onderdeel van de Woningwet die op 1 juli 2015 inging. De regels gelden voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een huur tot en met 720,42 euro (liberalisatiegrens 2019). Overigens is de passendheidsnorm niet helemaal nieuw: in het verleden was een zelfde soort regeling van kracht. Die werd in 2008 afgeschaft.

2. Waarom is dit passend toewijzen ingevoerd?
Huishoudens krijgen zo een woning met een huur die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

3. Hoe werkt de inkomenstoets bij passend toewijzen?
Daarvoor wordt dezelfde inkomenstoets gebruikt die ook geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst inkomensverklaringen, maar dit kan ook op basis van een bijstandsbewijs. Als het inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt, moet een passende woning worden toegewezen. Bij het passend toewijzen wordt niet getoetst op het vermogen; het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

4. Gelden er uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen?
Jongeren krijgen slechts huurtoeslag als ze een woning hebben met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens (424,44 euro in 2019). Toch geldt ook voor hen dat een woning passend is als die een huur heeft tot de aftoppingsgrens. De passendheidsnorm geldt ook voor toewijzingen aan studenten en statushouders. Zij hoeven geen inkomen op te geven, maar hebben wel een verklaring van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs nodig respectievelijk een verklaring van het COA. Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector, ongeacht de hoogte van het inkomen. Wel vindt er een inkomenstoets plaats om te zorgen dat de lagere inkomens betaalbaar gehuisvest worden.

5. Hoe wijzen corporaties passend toe?
Een aantal corporaties regelt dat huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang krijgen op de goedkoopste woningen. Een aantal corporaties verlaagt de huren van woningen om zo voldoende woningen beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. Verder zijn er corporaties die de huur tot de aftoppingsgrens verlagen van sommige woningen als daar een huurtoeslaggerechtigde op reageert. Portaal doet dat bijvoorbeeld met een tweehurenbeleid. Lees ook hoe Woonstede en FidesWonen omgaan met passend toewijzen.

6. Hoe kan ik als corporatie huurders informeren?
Veel corporaties informeren huurders via bewonersmagazines of via hun website, bijvoorbeeld met een overzicht van vragen en antwoorden. Andere corporaties gebruiken visuele vormen van communicatie. Woonbedrijf maakte bijvoorbeeld een infographic die alle corporaties mogen gebruiken voor hun eigen bewonerscommunicatie. Download die infogaphic hiernaast.

Meer weten? Download dan de Handreiking passend toewijzen