IBO: huurtoeslag en corporatiesector in basis toekomstbestendig

De corporatiesector en de huurtoeslag zijn toekomstbestendig en effectief, maar in het systeem zit wel een aantal ondoelmatigheden. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport De prijs voor betaalbaarheid. Opties voor meer doelmatigheid en effectiviteit van het Interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur (IBO).

 

De overschrijdingen en toenemende overheidsuitgaven aan huurtoeslag vormden de aanleiding voor het onderzoek. Het IBO constateert dat deze groei niet komt door grote ontwerpfouten maar vooral het gevolg is van economische effecten en demografische veranderingen. 

Ondoelmatigheden
Volgens het rapport zijn er in beginsel genoeg woningen voor de doelgroep en die zijn dankzij het door verhuurders gevoerde huurbeleid en de huurtoeslag voor hen ook betaalbaar. Wel benoemt het rapport een aantal ondoelmatigheden in de huurtoeslagsystematiek. Het gaat om onder meer impliciete subsidies voor ‘goedkope scheefwoners’. De huurprijs van hun woning wordt door deze impliciete subsidies lager gehouden dan de marktconforme huurprijs. Ook komen subsidies soms verkeerd terecht omdat kleine huishoudens ruime woningen bezetten. Dit beperkt bovendien de doorstroming van gezinnen. 

Maatregelen
Het rapport stelt een aantal beleidsmaatregelen voor die huurders passender (zowel qua huur en inkomen als qua huishoudensgrootte en woninggrootte) moeten laten wonen. Ook geeft het rapport een aantal aanbevelingen om de wijze van begroten van de huurtoeslag te verbeteren. 
Minister Blok schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer zich te herkennen in de constateringen van het IBO. De minister gaat de voorstellen nader onderzoeken en mogelijk experimenten starten om te kijken naar de effecten van sommige voorstellen.

Aedes
Aedes is positief over de conclusies dat de corporatiessector en het huurtoeslagsysteem in de basis toekomstbestendig zijn. De huurtoeslag is hard nodig voor huishoudens met lage inkomens. Ook Aedes erkent dat er op dit moment een aantal ondoelmatigheden in het systeem zitten en dat er op het gebied van ‘passend wonen’ – zowel in huurprijs als woninggrootte – stappen te zetten zijn. Wel benadrukt Aedes dat eventuele aanpassingen aan het systeem geen nadelige effecten mogen hebben op de toch al kwetsbare positie van veel huurders die afhankelijk zijn van de huurtoeslag. Daarnaast is een – waar nodig – betere afstemming van de huishoudensgrootte met de grootte van de woning een proces van lange adem. Zittende huurders kunnen niet van de een op de andere dag verhuizen. En het eventueel aanpassen van de woningvoorraad kost tijd. Desalniettemin denkt Aedes graag mee met de minister over het starten van experimenten en mogelijk vervolgonderzoek.