Wat is huurtoeslag?

Update

Huurtoeslag is een belangrijk instrument om het huren van een woning voor lagere inkomensgroepen betaalbaar te maken.

Wie krijgt huurtoeslag?
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet de maandhuur van de woning lager zijn dan 720,42 euro. Dat is de liberalisatiegrens die in 2019 geldt en komt overeen met de huurtoeslaggrens. Voor jongeren onder de 23 is de huurtoeslaggrens 424,44 euro. Daarnaast wordt gekeken naar het inkomen en het vermogen (spaargeld en beleggingen). Hoeveel iemand maximaal mag verdienen voor huurtoeslag, hangt onder meer af van leeftijd en huishoudenssamenstelling. Vanaf 2020 komen de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te vervallen.

Mensen moeten huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. In 2018 kregen 1,4 miljoen huishoudens huurtoeslag (in totaal 3,6 miljard euro).

Hoeveel huurtoeslag?
Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in relatie tot de hoogte van de huurprijs. Op basis daarvan wordt een basishuur vastgesteld: het bedrag dat een huurtoeslagontvanger ten minste zelf kan betalen. De huurtoeslag compenseert geheel of gedeeltelijk het verschil tussen deze basishuur en de feitelijke huurprijs.

Kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens
In hoeverre de huurtoeslag dit verschil compenseert, wordt bepaald door een aantal door de overheid vastgestelde grenzen. Hoe hoger de huur, hoe meer de toeslagontvanger naar verhouding zelf moet betalen.

  • De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) bedraagt in 2019 228,62 euro voor huishoudens jonger dan de AOW-leeftijd, 226,80 euro voor oudere alleenstaanden en 224,99 euro voor oudere meerpersoonshuishoudens.
  • In 2019 is de kwaliteitskortingsgrens 424,44 euro. Is de feitelijke huur lager dan deze kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de toeslagontvanger het hele bedrag tussen de persoonlijke basishuur en de feitelijke huur vergoed.
  • Is de feitelijke huur hoger dan de kwaliteitskortingsgrens, dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een toeslagontvanger wat hij van de huur boven de kwaliteitskortingsgrens nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen.
    Voorbeeld 1: Zo krijgt een eenpersoonshuishouden van het deel tussen 424,44 en 607,46 euro (de aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens) nog 65 procent vergoed, en van het deel boven 607,46 euro (dus tot aan de huurtoeslaggrens van 720,42 euro) nog 40 procent.
    Voorbeeld 2: Een meerpersoonshuishouden krijgt van het deel tussen 424,44 en 651,03 euro (de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens) nog 65 procent vergoed, en van het deel daarboven 0 procent (tenzij tenminste een persoon ouder dan 65 of gehandicapt is, dan 40 procent).

Passend toewijzen
Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten vanaf 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van 607,46 en 651,03 euro. Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95 procent van de gevallen. Ze hebben een marge van 5 procent voor uitzonderingssituaties. Deze passendheidsnorm is onderdeel van de Woningwet die op 1 juli 2015 inging. De regels gelden voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een huur tot de liberalisatiegrens van 720,42 euro.

Alle bedragen en voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.