Lobby

Modernisering Huurcommissie kan beter

De modernisering van de Huurcommissie biedt kansen voor een betere en efficiëntere behandeling van geschillen, maar de nieuwe taken zijn nog onduidelijk. Aedes heeft de Tweede Kamer enkele suggesties gedaan om de kwaliteit en de werkwijze van de Huurcommissie verder te verbeteren. 

De Tweede Kamer vergadert op 24 januari 2018 over het wetsvoorstel voor de modernisering van de Huurcommissie. Aedes waardeert het voorstel om de taken van de Raad van Advies uit te breiden en is in principe ook voor bemiddeling, op voorwaarde dat goed is onderzocht of dit werkt. Het wringt wel dat verhuurders en huurders niet betrokken zijn bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel.

Taken
De doelgroep van de Huurcommissie is helder: de commissie behandelt geschillen van huurders met een gereguleerd huurcontract (sociale huur). De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als huurder en verhuurder daar een afspraak over hebben gemaakt. De nieuwe taken van de Huurcommissie als landelijke geschillencommissie in huurderszaken blijven echter nog onduidelijk. De geschillen waar de commissie over gaat zijn nog niet bekend, maar volgen later in een ministeriële regeling. Bovendien komen er vermoedelijk fors meer klachten door de wetswijziging en Aedes vraagt zich af of de organisatie daarop is ingericht. 

Financiering
Het wetsvoorstel houdt ook in dat verhuurders een deel van de kosten van de Huurcommissie gaan financieren. Nu betaalt de overheid en dat is een logischer keuze. De Huurcommissie moet immers onafhankelijk zijn voor huurders en verhuurders. Bovendien gaan de meeste zaken over wetten en regels van de overheid. Aedes vindt het daarom redelijker dat de veroorzaker van een geschil (een deel van) de kosten betaalt en is dus voorstander van een systeem met daarin een bijdrage per geschil. Het wetsvoorstel voorziet daar helaas niet in. Er wordt nu een bijdrage van verhuurders gevraagd die gebaseerd is op de systematiek van de verhuurderheffing. Die wordt bijna volledig opgebracht door woningcorporaties; kleinere particuliere verhuurders (< 50 woningen) zijn daarvan vrijgesteld. De meeste klachten bij de Huurcommissie worden echter veroorzaakt door particuliere verhuurders. Het is niet meer dan logisch dat zij daar dan ook naar rato aan bijdragen.

Adviesrecht belangenorganisaties
Woningcorporaties hechten ook belang aan het kunnen blijven voordragen van zittingsleden. In het wetsvoorstel staat dat het bestuur de belangenorganisaties slechts moet raadplegen, maar in de toelichting staat niet wat dat precies inhoudt. Mocht de Tweede Kamer toch kiezen het voordrachtsrecht van verhuurders aan te passen, dan wil Aedes dat er een concrete bepaling komt voor het raadplegen van belangenorganisaties. Bovendien wil Aedes dat expliciet in de wet komt te staan dat de Huurcommissie afziet van een voordracht als de belangenorganisatie gemotiveerd bezwaar heeft geuit tegen een benoeming.