Eerste Kamer wil dat minister huurstop mogelijk maakt

Woningcorporaties helpen met individueel maatwerk juist die huurders, die door de coronacrisis acute betalingsproblemen hebben. Desondanks stemde de Eerste Kamer op dinsdag 9 juni 2020 voor de motie Kox. Daarin vraagt de Senaat om een tijdelijke huurstop mogelijk te maken. Een dergelijke generieke huurmaatregel helpt de getroffen huurders nauwelijks.

Dat schreef Aedes aan de Eerste Kamer voor die de huurstop besprak met minister Ollongren (Wonen). De minister stuurde voor de stemmingen een brief aan de Eerste Kamer waarin zij naast haar voorkeur voor maatwerk ook aangaf dat het uitvoeren van de motie Kox niet getuigt van behoorlijk bestuur.

De maatregelen zijn namelijk niet tijdig aangekondigd en niet proportioneel. Toch stemde een meerderheid van de Senaat voor. Tegen waren D66, SGP, CDA, VVD, ChristenUnie en de fractie-Otten. SP-senator Kox vroeg de minister, nadat de motie was aangenomen in de Eerste Kamer, om een brief waarin zij aangeeft hoe zij de motie zal uitvoeren. Aedes wacht deze brief en concrete stappen van de minister af.

Sociaal huurakkoord

De minister verwees eerder naar het Sociaal Huurakkoord 2018 waarin Aedes en de Woonbond hebben afgesproken om de huursomstijging op inflatievolgend niveau te zetten. ‘Ik heb deze afspraak vastgelegd met de wet Wijziging huursomstijging, waar uw Kamer op 28 januari jl. mee heeft ingestemd’, aldus de minister. Zij verwijst ook naar de afspraken met verhuurders, Aedes, IVBN, Vastgoed Belang en Kences over maatwerk voor huurders met acute betalingsproblemen door de coronacrisis, die verder gaan dan het Sociaal Huurakkoord.

De minister zei in het debat met de Eerste Kamer dat zij in augustus kan overzien of aanvullende maatregelen nodig zijn. Zij neemt hierbij de volgende stappen:

  • Monitoring van de jaarlijkse huurverhoging
  • Monitoring van het toegepaste maatwerk
  • In kaart brengen van de economische gevolgen en koopkrachteffecten
  • Op basis daarvan overzien welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Individueel maatwerk

Aedes vindt dat generieke maatregelen huurders met acute betalingsproblemen nauwelijks helpen. Daar is gericht maatwerk voor nodig en dat is precies wat corporaties altijd al leverden, nu leveren en zullen blijven leveren. Vandaar dat het Sociaal Huurakkoord is gesloten.

Huurders in de problemen worden met specifieke maatregelen geholpen: huuruitstel, tijdelijk lagere huur of niet innen van achterstallige huur. Het uitblijven van een huurverhoging van 15 euro biedt veel minder soelaas als je net je baan of opdrachten kwijt bent.

Effecten huurstop

Een huurstop zou wel ten koste gaan van de inkomsten van corporaties (er zal ruim 400 miljoen euro structureel minder aan huurinkomsten zijn) en dus daalt hun investeringscapaciteit, die toch al zwaar onder druk staat. Onvermijdelijk gevolg zou zijn dat er weer minder nieuwe huizen gebouwd zouden worden, dat er minder huizen verduurzaamd worden of dat er minder huismeesters in de buurt lopen. Terwijl corporaties met gemeenten en huurders hier wel al afspraken over hebben gemaakt.