Wet- en Regelgeving

Komst landelijke geschillencommissie opnieuw uitgesteld

Update

Het kabinet heeft op 9 mei 2017 het wetsvoorstel voor de verdere modernisering van de Huurcommissie alsnog controversieel verklaard. Deze wet regelt ook hoe de landelijke geschillencommissie vorm krijgt waar huurders terecht kunnen met een klacht over hun woningcorporatie. De behandeling wordt nu dus opgeschort totdat het nieuwe kabinet er is. 

Aedes onderzocht al eerder samen met de Woonbond hoe de landelijke geschillencommissie het best vorm kon krijgen, dit naar aanleiding van de invoering van de Woningwet. De minister heeft nu echter besloten de oprichting van een geschillencommissie bij wet te regelen, het wordt onderdeel van het wetsvoorstel over de introductie van een verhuurdersbijdrage en de verdere modernisering van de Huurcommissie. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede kamer. Het gevolg van het voorstel is dat Aedes en de Woonbond nu minder inspraak hebben op de manier waarop de geschillencommissie wordt ingericht.

Laagdempelig alternatief
Een huurder die vindt dat zijn klacht niet goed afgewikkeld is door een corporatie, heeft nu alleen de optie om naar de rechter te stappen. De landelijke geschillencommissie biedt straks een laagdrempelig alternatief voor een rechtszaak. Die commissie zal proberen klachten eerst op te lossen met bemiddeling en als dat niet lukt, volgt een bindende uitspraak.

Behoud huidige klachtencommissies
Corporaties hebben nu verplicht een onafhankelijke klachtencommissie. In een aantal gevallen zijn die regionaal georganiseerd (en heten soms regionale geschillencommissie). Veel corporaties willen de huidige klachtencommissie behouden. Langs die weg kunnen ze veel klachten afdoen en adviezen van klachtencommissies helpen corporaties processen te verbeteren. Er zijn ook corporaties die de eigen klachtencommissie op willen heffen als er een landelijke geschillencommissie komt.

Aedes pleit ervoor dat corporaties zelf kunnen kiezen: als ze dat willen, kunnen ze een eigen klachtencommissie houden als onderdeel van de interne klachtenprocedure. Ook als deze regionaal is georganiseerd. Voor een huurder staat vervolgens voortaan de weg naar een landelijke geschillencommissie open, nadat de klachtencommissie van de corporatie haar advies heeft uitgebracht en het bestuur van de corporatie een besluit heeft genomen. Het ziet er overigens naar uit dat de bestaande klachtencommissies kunnen blijven bestaan.

Gewijzigde planning
Omdat de wetsbehandeling nog moet starten zal de landelijke geschillencommissie niet per 1 januari 2017 van start gaan. In de Woningwet en het BTIV staat dat corporaties zich voor 1 januari 2017 moeten aansluiten bij de landelijke geschillencommissie, maar hiervoor krijgen zij uitstel.