Publicatie

Personen met verward gedrag: hoe ga je hier veilig mee om?

Twee derde van de corporatiemedewerkers die direct contact hebben met huurders krijgt dagelijks of meermaals per maand te maken met personen met verward gedrag. Zij missen naar eigen zeggen kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarom maakten Aedes en het Verwey-Jonker Instituut samen de Toolkit Omgaan met verward gedrag. Aedes wil daarnaast dat gemeenten meer regie nemen bij complexe situaties.

Corporatiemedewerkers komen vaak in aanraking met verward gedrag , bijvoorbeeld bij huurders thuis of aan de balie. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • Mensen onder invloed van drank of drugs (70 procent komt dat vaak tegen),
  • Verbale agressie (60 procent) 
  • Mensen met waanbeelden of extreme achterdocht (50 procent) 
  • Mensen die zich afsluiten van de buitenwereld (54 procent). 

Dit blijkt uit onderzoek dat Aedes door het Verwey-Jonker Instituut liet uitvoeren onder corporatiemedewerkers, waaronder wijkbeheerders, woonconsulenten en hun leidinggevenden. Het verwarde gedrag heeft regelmatig een negatieve invloed op de leefbaarheid en zorgt soms voor onveilige situaties voor corporatiemedewerkers, huurders en omwonenden. 

Onvoldoende kennis van verward gedrag
Corporatiemedewerkers weten lang niet altijd hoe ze hiermee moeten omgaan. Zij hebben naar eigen zeggen onvoldoende kennis van de oorzaken van verward gedrag (dit geldt voor 39 procent  van de medewerkers) en/of onvoldoende kennis hoe ze zich moeten gedragen in direct contact met een verward persoon (30 procent). 

De overgrote meerderheid (83 procent) heeft behoefte aan ondersteuning om veilig hun werk te kunnen doen. Ze vragen vooral om concrete tips om een verward persoon aan te spreken, achtergrondinformatie over oorzaken en het herkennen van verward gedrag en hulpmiddelen om als corporatie een aanpak te maken. 

Toolkit Omgaan met verward gedrag 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft daarom samen met Aedes de toolkit Omgaan met verward gedrag voor corporatiemedewerkers gemaakt. Dit is een instrument dat corporatiemedewerkers helpt bij het herkennen van verward gedrag, de omgang met een verwarde huurder, het inschakelen van hulpverlening, het vastleggen en delen van informatie onder de nieuwe privacywetgeving, het aanpakken van overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties. 

Actieplan Verwarde Personen
Het onderzoek en toolkit zijn onderdeel van het Actieplan Verwarde Personen. Dat is Aedes gestart om corporaties te helpen een veilige werkomgeving te bieden voor medewerkers die direct contact hebben met personen met verward gedrag. Onder het actieplan vallen ook trainingen aan corporatiemedewerkers door Kjenning en een nieuwe risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E), een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van corporaties. Het laatste wordt door FLOW en het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerd.

’Betere begeleiding nodig’
Naast aandacht voor het toerusten van de eigen medewerkers blijkt uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat vooral de ondersteuning in de wijk beter moet. Corporatiemedewerkers hebben bij complexe situaties vaak het gevoel er ‘alleen’ voor te staan en in een rol te worden gedrukt die niet de hunne is, omdat voldoende (bemoei)zorg en regie ontbreken. 

Woningcorporaties zien de huisvesting van kwetsbare mensen als hun taak. Maar dan moeten de randvoorwaarden wel goed geregeld zijn. Dat betekent voldoende begeleiding, bemoeizorg wanneer nodig en een sterkere regierol van gemeenten. Nu wordt bij verward gedrag soms lange tijd niet ingegrepen, met mogelijk incidenten als gevolg. 

Privacywetgeving een van de struikelblokken
Aedes constateerde in eerdere onderzoeken dat informatie-uitwisseling onder de (nieuwe) privacywetgeving één van de struikelblokken is bij samenwerking in de wijk. Aedes werkt daarom samen met andere brancheorganisaties aan een modelconvenant voor afspraken over samenwerking/informatiedeling in de wijk. Er is al een AVG Routeplanner voor woningcorporaties waarin veel uitleg en een checklijst voor convenanten te vinden is.