Praktijk

Creatieve oplossingen voor huisvesting vergunninghouders

De grote vraag naar sociale huurwoningen voor toegelaten vluchtelingen vraagt om creatieve oplossingen. Gemeenten - die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van vergunninghouders - werken hiervoor samen met woningcorporaties en andere partijen. Corporaties bouwen bijvoorbeeld tijdelijke woningen, huisvesten vergunninghouders samen met andere doelgroepen of helpen de gemeente bij het beheer van panden.

Oude IJsselstreek: Wonion bouwt 50 extra woningen
Woningcorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsseltreek bouwen in Sinderen tijdelijke woningen op een voormalig bedrijventerrein. In maart 2016 worden er vier woonunits voor alleenstaande vergunninghouders en twee voor gezinnen geplaatst. Directeur-bestuurders Harrie Kuypers: ‘Wij bieden deze mensen graag een dak boven hun hoofd en vinden het eveneens belangrijk dat de wachttijd voor onze overige woningzoekenden niet erg oploopt. Daarom realiseren we extra woningen.’ In totaal zorgt de corporatie voor zo’n 50 extra woningen, waarvan de eerste eind 2016 gebouwd zijn. De corporatie werkt nauw samen met VluchtelingenWerk.
>> Lees meer

Den Bosch: tijdelijke woningen
Woningcorporatie Zayaz, BrabantWonen en woningstichting Kleine Meierij bouwen op drie locaties in Den Bosch zo’n 100 tijdelijke woningen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Ongeveer een derde is bedoeld voor vergunninghouders, de overige woningen voor andere mensen die met spoed een woning nodig hebben (bijvoorbeeld starters, studenten of mensen die een woning zoeken na een echtscheiding).
>> Lees meer

Arcen: vergunninghouders en jongeren bij elkaar
Woningcorporaties huisvest in Arcen vergunninghouders en jongeren uit Arcen in huurwoningen die eigenlijk gesloopt zouden worden. In overleg met de gemeente stelt de corporatie de sloop vijf jaar uit. Sinds eind 2016 wonen er acht mensen uit Eritrea en drie Arcense jongeren. Enkele omwonenden namen het initiatief om de nieuwe bewoners welkom te heten in Arcen en organiseerden onder meer een kennismakingsbijeenkomst.
>> Lees meer

Leiden: 170 tijdelijke woningen
In Leiden komen in totaal ongeveer 170 tijdelijke woningen met woonruimte voor ruim 300 vergunninghouders en andere woningzoekenden. Hiermee hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt te verkleinen. De eerste tijdelijke woningen zijn inmiddels geplaatst. Daarvoor is één van de winnende ontwerpen van A Home away from home gebruikt.
>> Lees verder

Winnaars A Home away from Home
Zes teams vielen in de prijzen bij de ontwerpwedstrijd A Home away from Home. De ontwerpen bieden innovatieve huisvestingsoplossingen voor vluchtelingen, maar zijn ook zeer bruikbaar voor andere urgente doelgroepen zoals starters, studenten of senioren.
>> Lees meer

Eerste bewoners in Startblok Riekerhaven
In juli 2016 ontvingen de eerste vergunninghouders en studenten de sleutel van hun woning in Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West. Woningcorporatie De Key en de gemeenten bouwden samen 463 studio’s en 102 kamers in het voormalige sportcomplex. De woningen zijn 12 tot 23 vierkanter meter. De nieuwe bewoners gaan duo’s vormen met elkaar: elke vergunninghouders wordt in het ‘maatjesproject’ aan een student gekoppeld.
>> Website startblok Riekerhaven

Oosterpoort beheert gebouw van gemeente
De gemeente Heumen heeft in Malden een voormalig kantoorpand van een zorgorganisatie laten ombouwen tot een complex met veertig appartementen. Daarvan zijn er twintig bestemd voor vergunninghouders, tien aan jongeren en tien aan zorgcliënten. De particuliere eigenaar regelde en bekostigde de verbouwing van het pand. Woningcorporatie Oosterpoort doet het administratieve beheer. 
>> Lees meer

Amsterdam: 1.000 tijdelijke woningen
Samen met de Amsterdamse woningcorporaties realiseert de gemeente Amsterdam 1.000 extra woningen op tijdelijke locaties. De woningen zijn bestemd voor jongeren, studenten en vergunninghouders. Er is nadrukkelijk gekozen om deze groepen te mengen en te werken aan community building.
>> Lees verder

800 extra woningen regio Eindhoven vanwege komst vluchtelingen
Gemeenten en woningcorporaties in de regio Eindhoven zorgen de komende twee jaar voor minimaal 800 extra sociale huurwoningen. Die zijn bedoeld om toegelaten vluchtelingen op te kunnen vangen, zonder dat reguliere woningzoekenden van de woningmarkt worden verdrongen. Er worden bijvoorbeeld woningen gekocht, versneld gebouwd en gesplitst zodat er meer mensen in één woning kunnen. Dat staat in het Actieplan Statushouders 2016-2017 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Gemeenten, woningcorporaties en het COA maakten daarin ook afspraken over begeleiding en een betere match tussen de woningzoekende vergunninghouders en de woonplaats waar ze terecht komen. In de regio in en rond Eindhoven behouden vergunninghouders hun voorrang op de woningmarkt. De gemeenten verwachten in 2016 gezamenlijk ruim 1.300 vergunninghouders te moeten huisvesten.
>> Lees verder
>> Download het Actieplan

ProWonen bouwt tijdelijke woningen in Berkelland
Woningcorporatie ProWonen gaat op een aantal locaties in de gemeente Berkelland tijdelijke huizen plaatsen voor vergunninghouders. Het is de bedoeling dat de woningen maximaal 10 jaar blijven staan. Per locatie gaat het om twee à drie houten huizen ter grootte van een recreatiewoning, bedoeld voor acht tot twaalf vluchtelingen. Met de gemeente maakt ProWonen afspraken over integratie, werk en scholing van de bewoners.
>> Lees verder

Den Bosch: vergunninghouders in voormalig corporatiekantoor
De Bossche woningcorporatie Zayaz bouwt haar voormalige hoofdkantoor om tot appartementencomplex met 70 appartementen, waarvan maximaal 30 voor vergunninghouders en 40 voor andere, alleenstaande woningzoekenden. De corporatie zegt hiermee twee vliegen in één klap te slaan: er is in Den Bosch grote behoefte aan tijdelijke woonruimte en de druk op de gemeente om vergunninghouders te huisvesten neemt toe.
>> Lees verder

Amsterdam: woningdelen of tijdelijk contract voor jonge vergunninghouders
Amsterdamse woningcorporaties gaan alleenstaande vergunninghouders tot 28 jaar alleen nog huisvesting aanbieden via woningdelen of tijdelijke huurcontracten zoals een jongeren- of een campuscontract. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Vergunninghouders die een woning willen delen, moeten zelf koppels vormen.
> Lees verder

Amsterdam: oproep plek in woongroepen
Woningcorporatie De Key heeft de 123 woongroepen die van De Key huren per e-mail of brief gevraagd om te kiezen voor een vergunninghouder als er een kamer vrijkomt. Woongroepen en studentenhuizen mogen namelijk zelf een kandidaat-huurder voordragen. Vooral voor jonge vergunninghouders kan een kamer in een studentenhuis een goede manier zijn om snel te integreren, denkt de corporatie.
> Lees verder

Limburg: benut bestaande voorraad
De Limburgse woningcorporaties hebben samen met de provincie en gemeenten een plan van aanpak gemaakt voor de huisvesting van vergunninghouders. Eén van de voorstellen is dat woningcorporaties te koop staande woningen van particuliere eigenaren in beheer nemen en verhuren aan vergunninghouders. Er staan in Limburg veel woningen te koop, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen stijgt. ‘Daarom zijn we al gestopt met de sloop van sociale huurwoningen en willen we het aanbod uitbreiden met de verhuur van particuliere woningen’, zegt Wim Hazeu van Wonen Limburg in Trouw. De nieuwe Woningwet levert wel een aantal belemmeringen op voor de Limburgse aanpak, die de provincie en de corporaties onder de aandacht gaan brengen van minister Blok.
> Lees verder

Hilversum, Bussum, Naarden: corporatie koopt woningen
Dudok Wonen gaat woningen kopen in drie gemeenten om die vervolgens te verhuren aan vergunninghouders. Per gemeente koopt de woningcorporatie vijf woningen. Zo worden de statushouders verspreid opgenomen in de gemeenten en gaan er geen sociale huurwoningen verloren voor andere woningzoekenden. Dudok Wonen gebruikt hiervoor investeringsruimte die dit jaar is vrijgekomen doordat enkele bouwprojecten door verschillende omstandigheden vertraging hebben opgelopen.
> Lees verder

Nijmegen: voormalig studentencomplex
Honderd jonge Eritrese mannen met een verblijfsvergunning krijgen per 1 oktober 2015 tijdelijk een woning in een voormalig studentencomplex. Zij delen met zijn drieën een demontabele woonunit. Een van de Nijmeegse corporaties doet het beheer en vanuit de buurt is een maatjesproject opgezet waardoor de vluchtelingen sneller integreren. Gemeente en corporaties in Nijmegen onderzoeken ook mogelijkheden om statushouders te huisvesten in een voormalig zorgcentrum.

Amsterdam: studenten en statushouders bij elkaar
In het voormalige hoofdkantoor van het GAK in Amsterdam huisvest Stadgenoot 26 alleenstaande minderjarige vergunninghouders. Ze wonen er sinds augustus 2015 en hebben een jongerencontract voor vijf jaar. In het pand met goedkope koopstudio's wonen ook studenten en starters.

Vught: buurtbewoners betrokken
Zowel alleenstaande vergunninghouders als enkele gezinnen vinden huisvesting in een voormalig zorgcentrum van Woonwijze in Vught. De corporatie maakte het pand daarvoor in orde met hulp van de gemeente, Vluchtelingenwerk en de Woonomgevings Ploeg. Vanaf 14 september wonen hier vijf gezinnen en twee alleenstaande mensen. Buurtbewoners worden op verschillende manieren betrokken bij hun nieuwe buurtgenoten.
> Lees verder

Mobiele woonunits
Bij de huisvesting van studenten, arbeidsmigranten en nu ook vergunninghouders wordt regelmatig gebruik gemaakt van mobiele woonunits (ook wel containerwoningen genoemd). Platform Opnieuw Thuis liet alle aanbieders op een rijtje zetten.
> Overzicht aanbieders mobiele woonunits

Meepraten en meedenken over de huisvesting van vergunninghouders? Aedes heeft een digitale klankbordgroep opgericht voor woningcorporaties. Mail voor meer informatie naar n.boerebach@aedes.nl.