Evenement

Verschillende partijen aan tafel is succesfactor actieprogramma Weer Thuis!

Het actieprogramma Weer Thuis! brengt bestuurders van gemeenten, corporaties en zorgpartijen met elkaar aan tafel waar dat voorheen niet gebeurde. Het blijkt een van de succesfactoren om mensen uit de maatschappelijke opvang zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen met de juiste begeleiding. Die succesfactoren kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst van Weer Thuis! en Platform31 op 18 januari 2018 in Ede.

De acht regio’s die meedoen aan Weer Thuis! werken dit jaar aan een convenant met structurele afspraken. Uit de ervaringen tot nu toe is in elk geval duidelijk dat er eerst afspraken nodig zijn over de begeleiding, schuldhulpverlening en de terugvalmogelijkheden voordat het toewijzen van een woning aan de orde is. Zo zorg je voor een goede basis zodat een huurder uit de opvang niet terugvalt in oude gewoontes. Dat is niet alleen beter voor de persoon in kwestie, maar ook voor de omwonenden. 

Betere samenwerking
De bestuurders uit de deelnemende regio’s  zijn druk geweest met het bespreken en achterhalen van de knelpunten en de juiste randvoorwaarden, zo bleek op 18 januari en bijvoorbeeld ook uit de reportage in Assen in Aedes-Magazine. Belangrijkste conclusies: 

  • De samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen wonen en WMO/zorg kan beter, zowel lokaal als regionaal. Ook tussen de verschillende overheden. 
  • De randvoorwaarden voor toewijzing van een woning zijn erg onduidelijk waardoor mensen lang in de maatschappelijke opvang blijven. 
  • Het is vaak onduidelijk om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat. 
  • Soms speelt wet- en regelgeving ook een belemmerende rol zoals bij intermediaire verhuur met een maatschappelijke instelling als tussenpersoon. 

Vastleggen van afspraken
In de komende maanden maakt een deel van de regio’s afspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de benodigde begeleidingsarrangementen. De andere helft maakt procesafspraken over het oplossen van knelpunten zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur-) schulden en het voorkomen van nieuwe schulden met ‘stevige’ begeleiding. 

Deze afspraken leggen gemeente, corporatie en zorg-/opvanginstelling in zo’n regio voor de zomer vast. Na de zomer kunnen deze afspraken uitgewerkt worden in de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Daarin staan concrete afspraken over: 

  • Het aantal toe te wijzen woningen/contingent woningen per gemeente en corporatie 
  • De afspraken over ‘voldoende’ begeleiding en het op- en afschalen ervan 
  • Over de manier van toewijzen/bemiddelen
  • Over schuldhulpverlening (indien van toepassing) en oude huurschulden

In 2018 ondersteunt het programma Weer Thuis! de regio’s bij het maken van de regionale plannen, bij de uitvoering ervan en bij het delen van de geleerde lessen. 

Het Actieprogramma is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). Het programma volgt op het adviesrapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis  van de commissie-Dannenberg.