Proces

Staatssecretaris praat met corporaties over meerjarenagenda beschermd wonen

Staatssecretaris Blokhuis van VWS komt met een meerjarenprogramma voor de uitvoering van het advies van de VNG-commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie-Dannenberg). Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de agenda wil hij de gezamenlijke opgaven voor de komende periode beschrijven. In maart 2018 gaat de staatssecretaris hiervoor in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder woningcorporaties. 

Dat gebeurt in regionale werksessies. De uitkomsten uit deze sessies komen terug in de meerjarenagenda. Die agenda bevat in elk geval de ontwikkeling van een voorstel voor de organisatie en financiering van beschermd wonen op basis van het rapport van de commissie-Dannenberg. 

Wonen krijgt ook een plek in de meerjarenagenda. Mensen moeten zo snel mogelijk weer op zichzelf kunnen wonen als de begeleiding en ondersteuning niet meer in opvang of beschermd wonen plaats hoeft te vinden. Het gesprek hierover en het maken van afspraken moet vooral op lokaal niveau plaatsvinden: tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. De staatssecretaris wil deze gesprekken en afspraken stimuleren en faciliteren. 

Weer Thuis!
Hij gaat volgens het verzoek van de motie van het lid Ronnes en de motie van het lid Dik-Faber/Voortman met de initiatiefnemers van het programma Weer Thuis! bezien of en zo ja, hoe het Rijk dit actieprogramma kan ondersteunen. De knelpunten die tijdens het opstellen van de meerjarenagenda op het terrein van wonen naar voren komen, kan onderwerp zijn van de gesprekken die de minister van BZK met verschillende partijen voert in het kader van haar beleid.