Bestuursverklaring moet problemen verhuur via derden voorkomen

Het ministerie van BZK publiceerde een nieuwe model-bestuursverklaring die woningcorporaties kunnen gebruiken als ze sociale huurwoningen via een instelling in de maatschappelijke opvang verhuren. Met deze verklaring kan de corporatie achteraf aantonen dat alle woningen volgens de regels zijn verhuurd.

De bestuursverklaring moet voorkomen dat woningcorporaties achteraf problemen krijgen met de accountant bij de jaarlijkse verslaglegging. Woningcorporaties moeten zich altijd verantwoorden over de toewijzing van sociale huurwoningen, ook als de woningen door een andere partij worden toegewezen. 

In dat laatste geval moeten ze (contractuele) afspraken maken over de verantwoording, zodat de accountant kan beoordelen of de verantwoording over de toewijzing juist en volledig is. Dit is verplicht sinds 18 mei 2013. Deze verplichting leidde soms tot problemen omdat (inzage in) verhuuradministratie bij een zorginstelling niet altijd mogelijk is.

Opvang en verhuur
Met de bestuursverklaring wil de overheid dit in de toekomst voorkomen. Er was al een eerdere versie van de modelverklaring, maar die was volgens Aedes en de Federatie Opvang niet toereikend. 

In de verklaring vult de zorg- of maatschappelijke instelling in hoeveel woningen er zijn verhuurd dan wel gebruikt voor opvang en hoe de verantwoording is geregeld. Er gelden verschillende regels voor verschillende situaties, die allemaal kunnen worden vastgelegd in de bestuursverklaring:

  1. Voor woningen die de zorginstelling van de corporatie huurt voor opvang (er is dan geen huurovereenkomst tussen instelling en cliënt) gelden de toetsingsregels niet. In de verklaring legt de zorginstelling vast hoeveel woningen er van het totaal aantal gehuurde woningen zijn gebruikt voor opvang.
  2. Voor woningen die de zorginstelling van de corporatie huurt voor verhuur en waarvoor de huurovereenkomst tussen corporatie en zorginstelling ná 18 mei 2013 is gesloten, gelden de toetsingsregels en het verantwoordingsbeleid. De zorginstelling legt vast hoeveel woningen er in een bepaald jaar zijn verhuurd en verklaart dat al deze woningen zijn toegewezen volgens de geldende toewijzingsregels en zodanig zijn geadministreerd dat de accountant van de woningcorporatie de juistheid hiervan kan vaststellen. 
  3. Voor woningen die de zorginstelling van de corporatie huurt voor verhuur en waarvoor de huurovereenkomst tussen corporatie en zorginstelling vóór 18 mei 2013 is gesloten, gelden de toewijzingsregels eveneens. Maar voor de verantwoording daarover mag de zorginstelling in de bestuursverklaring verwijzen naar de bestaande overeenkomst tussen corporatie en zorginstelling over de toewijzing. Die overeenkomst hoeft niet te worden aangepast.

Meer informatie over het onderscheid tussen opvang en verhuur en de verantwoording staat in de toelichting van de bestuursverklaring.

Overleg
De verklaring kwam tot stand in nauw overleg met onder meer Aedes en de Federatie Opvang, die de problemen met de accountantscontrole meermaals bij het ministerie aankaartten. Aedes vindt deze verklaring een belangrijke stap, maar verwacht dat nog niet alle problemen rondom verhuur via derden hiermee zijn opgelost. De verklaring zal niet in alle situaties uitkomst bieden.

Intermediaire verhuur
Voor de opvang en huisvesting van cliënten van zorg- en maatschappelijke opvanginstellingen stellen woningcorporaties regelmatig woningen en/of woningcomplexen beschikbaar. Dat zijn vrijwel altijd sociale huurwoningen (met een huurprijs onder de liberalisatiegrens), waarvoor het inkomen van de bewoner moet worden getoetst.