Corporaties ondersteunen bij bestrijding dakloosheid

Een plek om te wonen staat aan de basis van elk passend hulpverleningstraject, oftewel: herstel begint bij een huis. Dat is de kern van het rapport van de Raad Volksgezondheid en Samenleving dat verscheen op dinsdag 21 april 2020. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en woningcorporaties helpen hen daarbij.

In het rapport Herstel begint met een huis van de Raad Volksgezondheid & Samenleving staan ook adviezen aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om dakloosheid terug te dringen. Een dak boven je hoofd is volgens het rapport het vertrekpunt voor een persoonsgerichte aanpak.

Gemeenten aan zet

Dakloosheid is een complex vraagstuk dat vraagt om politieke regie. Samenwerking is daarbij van groot belang. Aedes is blij met de urgentie en de aandacht voor de aanpak van dakloosheid die zich mede richt op Rijk en gemeenten. De genoemde oplossingsrichtingen zijn relevant voor woningcorporaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van daklozen. Zij geven aan wie recht heeft op een voorrangsregeling. Die duidelijkheid hebben corporaties nodig. Corporaties willen met gemeenten ook afspraken maken over de juiste begeleiding van kwetsbare huurders en over de leefbaarheid in buurt en wijk.

Tijdelijke woningen

De belangrijkste reden voor dakloosheid is het grote tekort aan huizen. Woningcorporaties willen de komende jaren 10.000 tijdelijke, flexibele woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Maar er zijn veel meer locaties nodig. Het bieden van een woonplek aan daklozen is niet genoeg. Zorg en begeleiding vanuit gemeenten is keihard nodig om mensen uit de maatschappelijke opvang zelfstandig te kunnen laten wonen. Anders kunnen deze mensen terugvallen in hun oude situatie.

Corporaties zetten zich ook in om dakloosheid te voorkomen. Tijdens de coronacrisis zorgen corporaties ervoor dat niemand zijn huis wordt uitgezet. Corporaties hechten groot belang aan een gezamenlijke aanpak met wijkteams, zorg en welzijn, schuldhulpverlening, gemeenten en een goede bewonersmix in de wijken. Door deze aanpak en vroegsignalering dalen de huisuitzettingscijfers bij corporaties al enkele jaren achtereen gestaag.

Lees ook: