Wet- en Regelgeving

Hogere korting op verhuurdersheffing in Rotterdam-Zuid

Minister Blok wil de investeringscondities voor woningcorporaties die actief zijn in Rotterdam-Zuid verbeteren. Daarvoor wil hij de voorwaarden verruimen waaronder zij in aanmerking komen voor vermindering van de verhuurdersheffing. Zodoende komen meer projecten van corporaties op Zuid hiervoor in aanmerking.

Investeringsimpuls
Het gaat om meer korting op de heffing voor sloop, samenvoegen van huurwoningen, nieuwbouw van huurwoningen en grootschalige verbouw. Blok stelt voor de korting te verhogen van 15.000 naar 25.000 euro per investering. Daarnaast wordt heffingsvermindering voor goedkope nieuwbouw (huur onder eerste aftoppingsgrens van 587 euro) in heel Nederland van kracht. Die kan dus ook in Rotterdam-Zuid gebruikt worden. Bij goedkope nieuwbouw wordt zo in Rotterdam-Zuid korting op de heffing mogelijk van 35.000 euro per nieuwbouwwoning. Bovendien wil de minister de aanvraagperiode voor heffingsvermindering verlengen tot eind 2019, zolang het beschikbare budget van 280 miljoen ruimte biedt. Blok wijst daarnaast op de uitgebreide mogelijkheden van de STEP-regeling (per 1 juli 2016) om subsidie te krijgen voor investeringen in duurzaamheid.

Deze aanpassingen betekenen dat meer projecten van corporaties op Zuid in aanmerking komen voor heffingskorting. De drie regelingen leveren een extra investeringsimpuls van zo’n 50 miljoen euro voor de kwetsbare woningvoorraad van Rotterdam-Zuid, aldus Blok.

Geen echte verlaging verhuurdersheffing
Aedes heeft in haar verzet tegen de verhuurdersheffing steeds gewezen op de mogelijkheid om corporaties korting op de heffing te geven als zij investeren. De manier waarop Blok de korting vorm geeft is echter niet logisch. De korting die investerende corporaties krijgen, moet door andere corporaties opgebracht worden. Het bedrag dat de heffing landelijk op moet brengen gaat namelijk niet omlaag. Een sigaar uit eigen doos, noemt men dat.