Nieuws

Nader onderzoek nodig naar softwarepakketten voor marktwaardering

Er is meer onderzoek nodig om de softwarepakketten te certificeren die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad. Dat bleek tijdens een bijeenkomst die Aedes op 12 januari 2018 organiseerde met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders. Er was namelijk onduidelijkheid ontstaan over de planning, de inhoud en acceptatie van de certificering.

In 2017 heeft Fakton in opdracht van het ministerie van BZK de uitkomsten van verschillende softwaresystemen voor marktwaardering onderzocht. Daaruit bleek dat de onderlinge verschillen tussen de pakketten mogelijk te groot waren, volgens de normen van accountants. Hierdoor kunnen corporaties op dit moment nog niet beschikken over gecertificeerde softwarepakketten, terwijl die certificering nodig is voor de accountantscontrole.

Vervolgtraject
De nadere analyse van de softwarepakketten wordt zo snel mogelijk afgerond, zodat het jaarverslagtraject van corporaties zo min mogelijk vertraging oploopt. Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de analyse op 6 februari 2018 gereed. In een nieuw gezamenlijk overleg wordt vervolgens bekeken of deze resultaten voldoende zijn, of dat verder onderzoek of aanpassing van softwarepakketten nodig is. Dit laatste wordt uiteraard getracht te voorkomen. Het later beschikbaar komen van gecertificeerde software zal mogelijk veel tijdsdruk bij corporaties opleveren. Uiterlijk medio februari volgt nadere informatie over de stand van zaken.

Meer informatie
Meer achtergrondinformatie is te vinden in het verslag van de bijeenkomst van 12 januari 2018.