UPDATE: Handboek Marktwaardering 2019 gepubliceerd

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 31 oktober 2019 het Handboek Marktwaardering 2019

Update 16 december 2019:
Het ministerie van BZK heeft een aantal correcties aangebracht in het handboek.

De belangrijkste wijzigingen in het handboek:

  • Per 1 januari 2020 komt het gebruik van de aannemelijkheidsverklaring voor de waardering van corporatiewoningen te vervallen. De uitzonderingen en de voorwaarden voor het zelf intern waarderen van twee derde deel van de portefeuille staan in het handboek en de bijlagen.
  • De normen voor onderhoud van woongelegenheid zijn gedifferentieerd voor doorverhuur of het verkoopscenario. 
  • In de nieuwe normen voor instandhoudingsonderhoud van woongelegenheden is mutatieonderhoud inbegrepen. Dat vervalt daarom als aparte post vanaf dit handboek 2019.
  • Beheer is procentueel uitgesplitst in administratief en technisch beheer. Deze percentages zijn aanvullend opgenomen in dit handboek.
  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters naar peildatum 31 december 2019. 

Correcties

Het ministerie van BZK heeft een aantal correcties doorgevoerd na publicatie. Deze wijzigingen bestaan uit de actualisatie van een aantal cijfers / indexen en verduidelijking op een aantal punten. Deze hebben geen inhoudelijke gevolgen.

Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordgroep bestaande uit: de Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van BZK, taxateurs, ICT-leveranciers, accountants, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties. Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u op de hoogte blijven van actualiseringen van het handboek? Stuur dan een e-mail naar: postbusmarktwaardering@minbzk.nl.

Download het Handboek Marktwaardering 2019 op de website van het ministerie van BZK