Publicatie

Handboek Marktwaardering 2018 gepubliceerd

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 31 oktober 2018 het Handboek Marktwaardering 2018

De belangrijkste wijzigingen in het handboek:

  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters naar peildatum 31 december 2018.
  • De tekst is op verschillende plaatsen verduidelijkt en definities zijn aangescherpt.
  • Het handboek bevat nieuwe voorschriften voor het verplicht toepassen van een full taxatie voor woningen binnen krimpgebieden.

In dit handboek zijn de hoofdstukken over bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG/ MOG) en het hoofdstuk over Intramuraal vastgoed (zorg onroerend goed (ZOG)) samengevoegd tot één hoofdstuk. Dit omdat de wijze van waarderen in de basisversie voor deze drie categorieën gelijk is en alleen de te gebruiken parameters afwijken.

In dit handboek is een hoofdstuk toegevoegd over de beleidswaarde. Dit hoofdstuk komt overeen met de bijlage bij het beoordelingskader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw), maar is op punten aangescherpt en explicieter gemaakt.
Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd in nauw overleg met een breed samengestelde klankbordcommissie bestaande uit: Aedes, vertegenwoordigers van corporaties, de Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, taxateurs en accountants. Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u op de hoogte blijven van actualiseringen van het handboek? Stuur dan een e-mail naar: postbusmarktwaardering@minbzk.nl.