Wet- en regelgeving

Vennootschapsbelasting en woningcorporaties

Woningcorporaties betalen sinds 2008 vennootschapsbelasting (VPB) over al hun activiteiten, dus ook over niet-winstgevende activiteiten die zich richten op maatschappelijk doelstellingen. Aedes heeft daar altijd bezwaar tegen gemaakt.

De Belastingdienst heeft met woningcorporaties zogeheten Vaststellingsovereenkomsten (VSO) afgesloten over de vennootschapsbelasting.

VSO2
De meeste corporaties hebben individueel VSO2 met de Belastingdienst ondertekend. De overeenkomst gaat met name over de winstberekening voor de vennootschapsbelasting. De overeenkomst bevat afspraken over onder meer de openingsbalans, projectontwikkelingen en tussenvormen.

De Belastingdienst heeft een toelichting geschreven op twee onderwerpen uit de VSO waarover regelmatig vragen komen. Die onderwerpen zijn:

  • Berekeningswijze disagio- en agioposities openingsbalans 1 januari 2008 (VSO2)
  • Herontwikkeling (inbrengwaarde vastgoed bij sloop voor 1 januari 2006)

VSO2 loopt eind 2012 af, maar de Belastingdienst verlengt de overeenkomst stilzwijgend. Ook corporaties kunnen VSO2 verlengen, tenzij er specifieke omstandigheden zijn om dat niet doen. Zonder een VSO moeten corporaties afzonderlijk bij de Belastingdienst aankloppen met vragen over de invulling van de belastingplicht in hun situatie. Aedes heeft een afwegingskader op hoofdlijnen opgesteld om die keuze te maken. Voor corporaties met bijzondere omstandigheden kan het verstandiger zijn om VSO2 op te zeggen.

VSO1
In VSO1 is de wettelijke (partiële) vrijstelling van vennootschapsbelasting nader uitgewerkt (artikel 5.1.d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Deze gedeeltelijke vrijstelling geldt voor de belastingjaren 2006 en 2007.

VSO Zorgcorporaties
De Belastingdienst wil voor zorgcorporaties komen tot een aparte vaststellingsovereenkomst (VSO). Daarin komen afspraken hoe de winst voor de vennootschapsbelasting bij deze corporaties wordt berekend. Aedes wil niet alleen dat een dergelijke overeenkomst fiscaal gunstig is voor zorgcorporaties, maar ook dat deze praktisch werkbaar is.