Lobby

Kabinet bekijkt gevolgen wetswijziging belastingontwijking

Het kabinet belooft te kijken naar de bijeffecten van de wetswijziging die belastingontwijking door grote bedrijven moet tegengaan. Het wijzigingsvoorstel staat in het regeerakkoord. Aedes liet het ministerie van Financiën eerder weten dat deze ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen dreigt te treffen. Tijdens een debat over dividendbelasting op 15 november 2017 heeft premier Rutte hierover vragen beantwoord en beloofd te zullen kijken naar de gevolgen. 

De Europese Unie heeft in 2016 afgesproken belastingontwijking tegen te gaan en deze afspraak vastgelegd in de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). De voorgestelde wetswijziging is hier de Nederlandse uitwerking van. Met de wijziging wil de overheid voorkomen dat grote, internationaal opererende bedrijven hun bedrijfsstructuur zo inrichten dat ze geen of nauwelijks belasting betalen.

Onbedoeld effect
Aedes maakt zich zorgen over de onbedoelde effecten van dit voorstel uit het regeerakkoord. Dit voorstel zou nadelige effecten kunnen hebben voor organisaties met meer leningen dan winst. Zij zouden dan meer belasting moeten betalen. Corporaties zijn bij uitstek organisaties met veel leningen en weinig winst. Sterker nog, de overheid moedigt corporaties juist aan meer schulden aan te gaan, om meer te kunnen investeren.

Debat
In het debat rondom de dividendbelasting kwamen ook de woningcorporaties aan bod. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende eerder tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen al een motie in om de nadelige gevolgen van de renteaftrekbeperking voor woningcorporaties in kaart te brengen en voorstellen te doen om deze te voorkomen. Deze is niet aangenomen, maar de staatssecretaris van Financiën gaat wel de gevolgen voor woningcorporaties in kaart brengen. Hij gaf ook aan dat corporaties inderdaad meer vennootschapsbelasting gaan betalen door ATAD. 

Premier Rutte herhaalde deze toezegging in antwoorden op Kamervragen hierover van de PvdA: ‘Het kabinet schat in dat woningcorporaties door het regeerakkoord extra vennootschapsbelasting moeten betalen, maar volgens hem minder dan de genoemde 300 tot 400 miljoen euro per jaar. Het kabinet zal, conform de toezegging van de minister van Financiën bij de Algemene Financiële Beschouwingen, bij de uitwerking van het wetsvoorstel aangeven in welke mate de voorstellen neerslaan bij woningcorporaties.’ Hij kon opvallend genoeg niet zeggen hoe hoog het bedrag dan wel was. 

Aedes heeft voorafgaand aan het debat over de dividendbelasting een memo onder de aandacht gebracht waarin de gevolgen van ATAD voor corporaties staan. 

Vervolg
Het eventueel gewijzigde wetsvoorstel wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer voorgelegd.