Lobby

Aedes stuurt bezwaren tegen belastingmaatregel naar Raad van State

Aedes heeft haar bezwaren tegen ATAD (de maatregel van het kabinet tegen belastingontwijking door multinationals) aan de Raad van State gestuurd. Het kabinet wil de Europese richtlijn tegen belastingontwijking streng invoeren, waardoor die onterecht corporaties treft. De wet ligt nu voor advies bij de Raad van State. Aedes betwist in de brief de rechtmatigheid van de belasting voor corporaties. 

Het hoofddoel van de richtlijn is het beter wapenen van de Europese interne markt tegen grensoverschrijdende belastingontwijkingspraktijken. De Nederlandse manier van invoeren treft de corporatiesector onevenredig hard. ‘Dat is zeer opmerkelijk omdat het een sector betreft die zich lettende op haar nationale karakter niet schuldig kan maken aan grensoverschrijdende belastingontwijkingspraktijken’, schrijft Aedes aan de wetgevingsadviseur. 

Het kabinet stelt dat het de belasting op eigen en vreemd vermogen meer in balans wil brengen, omdat dat gezonder zou zijn. Aedes vindt dat corporaties gezond gefinancierd zijn. De minister en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zien toe op borging van de financiële continuïteit. Binnen die randvoorwaarde stelt de Woningwet bovendien dat corporaties hun middelen met voorrang moeten inzetten voor het lokale volkshuisvestingsbeleid. Dat corporaties een andere balans tussen eigen en vreemd vermogen hebben, wordt dus gereguleerd. Ook dat punt brengt Aedes bij de Raad van State onder de aandacht.

Woningcorporaties trekken namelijk veel vreemd vermogen aan om aan hun volkshuisvestelijke taken te voldoen en het zijn maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Die combinatie maakt dat corporaties na de invoering van deze maatregel 300 miljoen euro extra kwijt zijn aan belastingen. Dat betekent dat zij 67.000 minder woningen kunnen bouwen. Dat hoeft niet, want de Europese richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor zaken van algemeen economisch belang en daar valt ook sociale woningbouw onder. 

Aedes betwist daarom de rechtmatigheid van de Nederlandse toepassing van de richtlijn op corporaties en vraagt de Raad van State deze overweging mee te nemen in haar advisering.