Hoge Raad: 'Woningcorporatie is ANBI'

Een woningcorporatie mag worden beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het werk van een corporatie wordt namelijk verricht in het belang van de volkshuisvesting. Die conclusie trekt de Hoge Raad in een uitspraak op 13 januari 2012.

De uitspraak van de Hoge Raad maakt het voor corporaties alsnog mogelijk een beroep te doen op de herbestedingsreserve over - in ieder geval - de jaren 2008 tot en met 2011. Gevolg kan zijn dat corporaties over deze jaren helemaal geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. Met ingang van dit jaar is dat echter niet meer het geval, inmiddels heeft het kabinet de ANBI-regeling aangepast.

Algemeen belang
De Hoge Raad stelt dat ‘in beginsel moet worden aangenomen dat werkzaamheden van woningcorporaties erop zijn gericht het algemeen belang te dienen’. Een woningcorporaties is ‘toegelaten’ op grond van de Woningwet en verricht werkzaamheden die daarmee in overeenstemming zijn. De activiteiten van de corporatie zijn genormeerd in het BBSH en zijn gericht op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector.

Corporaties inmiddels uitgesloten
Inmiddels heeft het kabinet via de Geefwet (onderdeel Belastingplan 2012) de ANBI-regeling aangepast. Woningcorporaties en de doelen waar zij zich op richten (exploitatie van vastgoed) worden met ingang van 2012 expliciet uitgesloten. Het kabinet schuift
daarmee de rechtspraak over dit onderwerp volledig terzijde.

Miskenning algemeen belang corporaties
Aedes heeft zich samen met een groot aantal corporaties steeds verzet tegen het afschaffen van de ANBI-regeling voor corporaties en daarmee tegen het niet langer kunnen toepassen van de herbestedingsreserve. Het ministerie van Financiën miskent in haar visie dat woningcorporaties via sociale woningbouw een algemeen belang nastreven, terwijl de Hoge Raad juist dat belang benadrukt.