Wet- en regelgeving

Groepsbeschikking voor aanvraag ANBI-status

De Belastingdienst heeft na overleg met Aedes op 19 juli 2013 een groepsbeschikking afgegeven op de aanvraag van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door woningcorporaties. In deze groepsbeschikking staan afspraken die Aedes met de Belastingdienst heeft gemaakt over de invulling van de toetsingscriteria waaraan een corporatie moet voldoen om de ANBI- status te verkrijgen.

Om voor een ANBI-kwalificatie in aanmerking te komen, moeten woningcorporaties aan twee voorwaarden voldoen: De beloning van de leden van de Raad van Toezicht moet onder de inkomensnorm blijven van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Daarnaast mag de corporatie geen winstoogmerk hebben.

Winstbepalingmethode
De tweede voorwaarde betekent dat er geen sprake mag zijn van structurele exploitatieoverschotten. Om vast te stellen of een toegelaten instelling voldoet aan deze voorwaarde is Aedes met de Belastingdienst een specifieke winstbepalingsmethode overeengekomen. Corporaties kunnen hun eigen situatie met behulp van het door de deelnemers ontvangen format bepalen.

Onbepaalde tijd
De toekenning van de status geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan op ieder moment toetsen of een individuele corporatie nog voldoet aan de voorwaarden.