Wet- en Regelgeving

De Belastingdienst en woningcorporaties

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op belastingplichtigen, en dus ook op woningcorporaties.

Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Er worden goede afspraken gemaakt met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn. Bij horizontaal toezicht maakt de Belastingdienst gebruik van de interne controle van de belastingplichtige (de woningcorporatie) en van een controle die door een derde partij wordt uitgevoerd (accountant en adviseur).

Horizontaal toezicht
Horizontaal toezicht is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Belastingplichtige en de Belastingdienst geven elkaar openheid van zaken. De Belastingdienst is transparant over hoe zij toezicht houdt en het waarom van de vragen die ze stelt. De corporatie is open over haar fiscale strategie en over haar fiscale risico’s. Beide partijen brengen begrip op voor hun posities en (soms tegengestelde) belangen.

Een Horizontaal Toezicht-traject kan leiden tot het sluiten van een convenant met afspraken over controle en toezicht. Corporaties kunnen er ook voor kiezen hun financiële en fiscale processen te verbeteren zonder een convenant te sluiten.

Samenwerking kan ook door onderlinge informatieverstrekking zonder dit te formaliseren.

Vaststellingsovereenkomsten
De Belastingdienst maakt ook afspraken in convenanten over fiscale regelingen voor individuele ondernemingen en hoe de dienst daar toezicht op houdt. De Belastingdienst heeft met woningcorporaties Vaststellingsovereenkomsten (VSO) afgesloten over de
vennootschapsbelasting.

  • VSO 1 gaat over de (partiële) vrijstelling van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Die vrijstelling geldt voor de belastingjaren 2006 en 2007.
  • VSO 2 regelt overgang van de wettelijke (partiële) vrijstelling naar de integrale belastingplicht per 1 januari 2008. In de overeenkomst wordt ook de samenwerking tussen de Belastingdienst en de branche verder vormgegeven.