Nieuws

WSW volgt aanbevelingen Aw over goed bestuur op

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een rapport gepubliceerd over haar governance audit bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De Aw doet vier aanbevelingen aan het WSW, in een reactie geeft het WSW aan dat zij alle aanbevelingen opvolgt. Tijdens de audit is de zekerheid van de borging of de kwaliteit van het primaire proces bij het WSW niet onderzocht, maar de Aw heeft geen indicaties gekregen dat die in het geding zijn. Minister Plasterk informeerde ook de Tweede Kamer over het rapport.

Conclusies en aanbevelingen Aw
Met de audit beoordeelde de Aw of de door WSW voorgenomen verbetermaatregelen voldoende zijn om tijdig de gewenste verandering in de bedrijfscultuur en de wijze van aansturing te realiseren. Het functioneren van het bestuur en het interne toezicht is in het licht van deze gewenste verandering eveneens beoordeeld. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport:

  • De aandacht van het bestuur, de managers en de RvC was, in reactie op de parlementaire enquête naar de woningcorporaties, vooral gericht op een inhoudelijke verbetering van het primaire proces. In deze fase van wederopbouw is een werkomgeving en -cultuur ontstaan rondom micro- en crisismanagement. De algemene manier van werken is gericht op structuur, proces en procedures, met een sterke oriëntatie op controle. Nu de verbeteringen in het primaire proces zijn gerealiseerd, vraagt het nieuwe hoofdstuk van WSW om een nieuwe, bijpassende cultuur.
  • Binnen WSW is voldoende ‘sense of urgency’ aanwezig voor de ingezette cultuurverandering. Empowerment van medewerkers en een andere (coachende) leiderschapsstijl vormen de kern van deze cultuurverandering. De voornemens en acties om tot deze verandering te komen zijn nu nog beperkt uitgewerkt in concrete (meerjarige) verbetermaatregelen en -plannen.
  • De Aw constateert binnen WSW een gebrek aan vertrouwen in de RvC en in het bijzonder in de remuneratiecommissie als gevolg van de bestuurswisselingen in de afgelopen twee jaren. De Aw is van mening dat het gebrek aan vertrouwen in de RvC de gewenste cultuurverandering in gevaar brengt. Als dat vertrouwen niet snel wordt hersteld kan dit leiden tot het vertrek van medewerkers en daarmee risico’s opleveren voor de gehele organisatie. Vernieuwing in de samenstelling van de RvC is daarom nodig en zal snel doorgevoerd moeten worden, zonder de continuïteit te bedreigen door vast te houden aan het schema van aftreding en vervanging, waarbij vervanging van de gehele remuneratiecommissie echter wel nodig is voor het herstel van vertrouwen. De door de RvC voorgenomen maatregelen om de werving en selectie van deze nieuwe bestuurders zorgvuldig uit te voeren kunnen volgens de Aw bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de RvC.
  • De RvC heeft een voorgenomen besluit genomen over de invulling van een nieuw bestuursmodel zonder managementlaag. Een driehoofdig bestuursmodel zonder managementlaag kan volgens de Aw bijdragen aan meer empowerment van medewerkers. Hierbij is het volgens de Aw wel van groot belang dat de zorgen van de medewerkers bij dit nieuwe bestuursmodel worden weggenomen en het vertrouwen in de RvC wordt hersteld.