Proces

WSW beperkt risico’s borging corporatieleningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beperkt de risico’s van het borgingstelsel voor corporatieleningen. Het WSW en minister Blok spraken een aantal maatregelen af, in lijn met de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer op 17 mei 2016.

Voorstellen beperking risico’s borgingstelsel
Minister Blok kondigde in juni 2015 al aan dat hij zou terugkomen op de voorstellen van de enquêtecommissie om de financiële risico’s binnen het borgingstelsel te verkleinen. De belangrijkste wijzigingen die Blok en het WSW afspraken zijn:

  • Vanaf 1 januari 2017 hanteert het WSW verschillende premies (premiedifferentiatie) op de leningen van corporaties, afgeleid van de risicogroep waarin die corporatie zit. Deze premiedifferentiatie zal beperkt zijn. In het voorlopig voorstel betalen corporaties met een verhoogd risico 20 procent meer premie; corporaties met een lager risico hoeven juist 20 procent minder premie te betalen. Dit betekent voor een corporatie met een gemiddelde omvang een verhoging of verlaging van de premie met 9.200 euro per jaar.
  • Het WSW gaat een risicovergoeding betalen voor de achtervang. Het kabinet ziet voor 2017 af van deze vergoeding. Wanneer hij wel wordt ingevoerd en hoe hoog de vergoeding zal zijn, is nog onbekend.

Verdere professionalisering
Daarnaast bevat de brief een aantal afspraken over een verdere professionalisering van het risicomanagement bij het WSW:

  • Het WSW toetst of de kasstromen uit de (des)investeringsprogramma’s van corporaties die een herstel-, herstructurerings- of saneringsplan moeten opstellen plausibel zijn en bijdragen aan het herstel van die corporaties. Met ingang van 1 juli 2016 neemt het WSW deze toets ook op in zijn beleidsregels.
  • Het WSW gebruikt voortaan de bankenformule van De Nederlandsche Bank voor de berekening van het minimaal benodigde risicokapitaal in het borgingstelsel. Daarnaast blijft het WSW de eigen methode gebruiken.
  • Het WSW analyseert of aannames over de inbaarheid van het obligo en de saneringsheffing in pessimistische scenario’s standhoudt en of het berekende risicokapitaal in het stelsel toereikend is.

De Kamerbrief bevat daarnaast ook afspraken over de inspanningsverplichtingen bij de verstrekking en terugbetaling van renteloze leningen en bij de aanvulling van het reservekapitaal. De brief vermeldt verder afspraken die de positie van gemeenten raken en er staat in dat voor financiers van geborgde leningen geen eigen risico geldt.